روی پیشخوان روی پیشخوان

برگزیده برگزیده

اجتماعی اجتماعی

گوناگون گوناگون

ورزشی ورزشی

فرهنگی فرهنگی

صدای افق صدای افق

سیاست - اندیشه سیاست - اندیشه

اقتصادی اقتصادی

سرمقاله سرمقاله

نبود سازماندهی مهم ترین آفت مجمع توسعه بافق
بی شک داشتن سازماندهی برای هر امری لازم و ضروری است. در کتاب اصول مدیریت تالیف دکتر علی رضاییان "سازماندهی را فرایندی می داند که طی ...............
رستاخیز عظیم
عاشورای حسینی از راه رسید. دوباره در هر کوچه وبرزنی نوای حسین حسین به اسمان بلند است! مرد و زن، کوچک و بزرگ در سوگ سرور ازادگان ..................
تعریف رکود اقتصادی
مهرماه آغوش باز کرد و دوباره در کوچه و خیابان صدای همهمه بچه ها به گوش می رسد. مدارس اعم از آنهایی که دولتی باقی ماندند و..............

کلبه خوشبختی کلبه خوشبختی

حوادث حوادث

فیلم هفته فیلم هفته***شماره720***
یکشنبه 15آذر 1394- 24 صفر 1437 -6 دسامبر 2015-

تصاویر هفته تصاویر هفته


آب و هوا

مترجم مترجم

پرسش از شما پاسخ از مسئولين پرسش از شما پاسخ از مسئولين

موضوع آزاد


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال