آرشیو مطالب آرشیو مطالب

927

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه


مرحوم شهریار مثنوی زیبایی در مدح و ثنای حضرت علی(ع) سروده است که با این ابیات آغاز می شود. 
 
فجر تا سینه آفاق شکافت
                                        چشم بیدار علی خفته نیافت
ناشناسی که به تاریکی شب   
                                         می برد شام یتیمان عرب
پادشاهی که به شب بَرفع پوش  
                                       می کشد بار گدایان بر دوش
شهسواری که به برق شمشیر
                                      در دل شب بشکافد دل شیر 
شبروان مست ولای تو علی
                                           جان عالم به فدای تو علی
گردآوری: علی خواجه بافقی