آرشیو مطالب آرشیو مطالب

آرشیو هفته نامه

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

سیگار، آثار و تبعات مخرب آن :

سیگار، آثار و تبعات مخرب آن :

امروز سیگار به عنوان یكی از علل اصلی بیماری های تنفسی، قلبی-عروقی، بدخیمی و ..... به عنوان شایع ترین عامل قابل پیشگیری مرگ و میر،مورد توجه اكثر مراكز علمی و سیاست گذاری بهداشتی قرار دارد.
كارشناسان پیش بینی می كنند مرگ و میر ناشی از دخانیات از سه میلیون نفر در حال حاضر به حدود 10 میلیون نفر تا 20یا25 سال آینده خواهد رسید كه 70 درصد آنان در كشورهای در حال توسعه خواهند بود. در كشور ما سالانه 200 میلیون دلار برای تامین این نیاز كاذب از بین می رود. 
سیگار در حال حاضر مسئول 12/5 درصد كل مرگ ها ، 30 درصد مرگ ناشی از سرطان، 90 درصد سرطان ریه، 40 درصد سایر سرطان ها ، 50 درصد بیماری های قلبی و 75 درصد بیماری های ریوی می باشد. مواد تشكیل دهنده سیگار از دو بخش گازی و ذره ای تشكیل شده است. 
الف- بخش گازی:
ماده تاثیر
مونوكسید كربن كاهش انتقال اكسیژن
اسید هیدرو سیانید سموم شوكی
استالدئید سموم شوكی
اكرولین سموم شوكی
فرمالدئید سموم شوكی
اكسید نیتروژن سموم شوكی
هیدرازمین سرطان زا
ونیل كلراید سرطان زا
نیروزامین سرطان زا
 
ب- بخش ذره ای:
ماده تاثیر
قطران سرطان زا
هیدروكربن سرطان زا
نیكوتین اعتیاد آور - محرك
فنل سرطان زا
مرزئل سرطان زا
بنزوپیرن سرطان زا
ایندول سرطان زا
كاتكول سرطان زا
نیروزامینیكل - ارسنیكن سرطان زا
 
با مصرف سیگار كلیه مواد تشكیل دهنده دود سیگار وارد دهان و از آن طریق وارد ریه می شوند. این مواد همراه با تنفس مصرف كننده وارد كیسه های هوایی به نام نایژه یا نایژك می شوند. دود سیگار در نایژه ها باعث ایجاد رسوب و جرم در نایژك ها می شود كه در نتیجه در مرحله اول با كاهش حجم نایژه ها باعث كاهش اكسیژن ذخیره شده در ریه و تنگی نفس می گردد. ولی در ادامه این كمبود اكسیژن باعث ایجاد رقابت در تكثیر سلولی و حالت های سرطانی خواهد شد.
روش ترك سیگار
برای ترك سیگار سه گام اصلی باید طی شود:
 گام اول: آمادگی
- چرا سیگار می كشیم؟
-ترك سیگار
- انتخاب تاریخ ترك سیگار
- انتخاب روش ترك
- تغییر نحوه سیگار كشیدن
گام دوم: ترك سیگار
- روز ترك
- آشنایی با سندروم ترك
- شروع روان درمانی
 
گام سوم: زندگی بعد از ترك
-  روان درمانی 
فرق سیگار با قلیان:
1- با هر پك به سیگار 9 سی سی دود وارد حفره دهان می شود در حالی كه با هر پك قلیان 45 سی سی دود وارد حفره دهان می شود.
2- آب موجود در شیشه قلیان به عنوان یك فیلتر نبوده بلكه باعث خنك تر شدن دود و همچنین چسبندگی بیشتر ذرات موجود در سیگار به دیواره ریه می شود.
بنابر این خطر مصرف قلیان به مراتب بیشتر از مصرف سیگار است. مخصوصاً قلیان میوه ای كه حاوی اسانس های معمولاً سمی و اعتیاد آور است.
رعیت