آرشیو مطالب آرشیو مطالب

آرشیو هفته نامه

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

دفاع از مرزهای شهرم ( بافق )


 
بافق شهری در دل ایران زمین
                                 می درخشد در میانش چون نگین
خاک پاکش دارد اندر خود نهان
                                  گنج هایی همچو آهن ، بی کران
اردکان هردم کشد مرزی جدید
                              بی شک این کارش بود طرحی پلید
حوزه چادرملو را ، شب زمان
                              دوره کردی زآن مکان، جمعی شبان
تا که آماری غلط حاصل شود
                                          اردکان بر خاک آن نائل شود
روزگاری معدن چادر ملو
                                  شد جدا و خوردنش همچون هلو
کو ، چه شد حیثیت قانون ما
                                    کاین چنین بازی شود با مرز ها
بافق چون "کر بنو" ، دارد کویر
                                  پس چرا شد اردکان ، زآن دلپذیر
مال خود دانسته آن را اردکان
                                          بافق دارد با سند ، زآنجا نشان
"دق بافقی" ، تا ابد از آن ماست
                              هر وجب از خاک آن ،چون جان ماست
"معدن دی نوزده" ، را کن رها
                                           همچنین محدوده ی" آریز" را
تا به کی ، فولاد ما باشد خموش
                                اردکان هم کوره هایش جوش جوش
میزند هردم ، دم از حقش کمال
                                         تا نگردد ، خاک پاکش پایمال
کمال بافقی