آرشیو مطالب آرشیو مطالب

927

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

جدول( شماره 699)


افقی
-1 روحانی مبارزو شجاع شهر بافق -2 از رنگ هاست- شکلی هندسی- مسابقه اتومبیل رانی -3 همان دارو است- مرکز مهر و کین- بیم -4 جمع کاسب است- نام ها- خواهر پدر -5 پدر ترکی- همان بس است- ناشایست -6 مزرعه خرما- نوعی حکومت اتحادیه ای است -7 پرنده شناگر زیبا- دستورها- از ظروف غذا خوری -8 مفرد کلمه احشام- طایفه ایرانی- پایتخت فراری -9 جسد حیوان- باز باران با ترانه....... فراوان -10 نام مبارک امامزاده عبدا... بافق- مفعل کلمه ضرب -11 کوچکش را در سبزی خوردن بجویید- یقین- از شهرستان های نزدیک بافق -12 حرف انتخاب- یکی از لقب های حضرت ابوالفضل(ع)- مرکز بدن- رود آرام -13 خدا کند هیچ کاسبی چنین کاری نکند- زنبور کارتونی -14 بساط کباب- سیاره ی مریخ- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی -15 ناگهانی- از محصولات کشاورزی شهرستان- تصدیق بی ادب 
 
 
عمودی
 -1 از روستاهای شهرستان بافق- درصد آلایندگی- بی هوشی -2 خشکی مزاج – شیطان -3 از خیابان های شهر بافق -4 به معنی مدینه، بلد- تقویت رادیویی -5 ستایش- سخن- سایبان چشم -6 اختلال ایجاد می کند- نام – دوستی- لیل -7 محل ورود- تهمت- پرونده  -8 شاتوت در زبان محلی ما- پرچم- سبکی در موسیقی -9 یکی دیگر از روستاهای شهرستان- گریان- ورم -10 دیدنی از رژه- مجرای خون- یار پت-11 بافق سر بریده- هیاهو -12 از آثار باستانی شهر بافق -13 از نت های موسیقی- آهنگ نظامی- فرار –گودال عمیق -14 یکی دیگر از آثار باستانی شهرمان- مکان -15 حرف دهن کجی- نوشیدنی حرام- از اعضای بدن