نمایش خبر نمایش خبر

یک دل و و یک زبان


محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حسین تشکری بافقی
صاحب‌امتیاز و مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرمسئول
 
به روزهای  پایان ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم ، بیش از 40 نفر در حوزه انتخابی بافق ،بهاباد ،مهریز ، ابرکوه ، و خاتم ثبت نام کردند . از میان این 40 نفر قرار است یک نفر حائز شرایط به مجلس شورای اسلامی راه یابد . مطابق با قوانین هر کس بتواند حداکثر آراء را از آن خود کند ، بر کرسی سبز بهارستان تکیه خواهد زد . بافق و بهاباد و خاتم از این شهرها تا کنون نماینده ای نتوانسته به مجلس راه یابد و اکنون فرصت خوبی است که با اتحاد و هماهنگی و با انسجام یک نماینده از این شهرها به مجلس شورای اسلامی راه یابد . وظیفه نخبگان و دلسوزان این شهرها آن است که فارغ از حب و بغض های سیاسی و نگرش های گروهی ، در جهت سر بلندی شهر و دیار خود حرکت کنند .
بافق و بهاباد ، دو شهری هستند که از خیلی جهات نزدیک به هم هستند ، هر دو در طول سالیان اخیر ،به نسبت شهرهای دیگر  توسعه چندانی نداشته اند و بارها مورد جفا قرار گرفته اند . این دو شهردر حالی که خفته بر معادن و گنج های پنهان زمین هستند ولی خود طرفی از این نعمت بر نبسته اند ! هر بار هم که تلاش کردند تا حق پایمال شده خودرا بگیرند، به لطایف الحیل آنها را آرام کرده اند . اکنون وقت آن است تا با حضور حداکثری خود غبار محرومیت را از این شهرها بردارند زیرا به قول فردوسی :
چوهم پشت باشید و هم یک زبان
یکی کوه کندن ز بُن می توان
وقتی که همه افراد مانند کوه، پشت به پشت هم ، یکدل و یک زبان باشند قادر خواهند بود تا کوهی را از بن در بیاورند 
حال و روز ما هم کم و بیش همین است، وقتی که همه یکدل و یک زبان در صحنه انتخابات حضوری فعال داشته باشیم ،قادر خواهیم بود تا مشکلات را برطرف کنیم.