شناسه : 22666634


امیر ترقی نژاد| برند جهانی شدن کهن شهر یزد چیزی نیست که خواسته باشیم به راحتی از کنار گذر کنیم، یزد حالا با آن همه قدمت و پیشینه خود میزبان خیل عظیمی از علاقه مندان است.............

امیر ترقی نژاد| برند جهانی شدن کهن شهر یزد چیزی نیست که خواسته باشیم به راحتی از کنار گذر کنیم، یزد حالا با آن همه قدمت و پیشینه خود میزبان خیل عظیمی از علاقه مندان است.
جدا از این مبحث صنعتی بودن یزد و دست به گریبان بودن با تنش آبی هم از حاشیه های این روزهای استان یزد است. 
بنابراین چه روزهایی شیرین چه روزهای سخت نیازمند اهمیت دادن به روزنامه نگاری توسعه است، روزنامه نگاری که می تواند روزهای خوش تری را برای یزدی ها رقم بزند.
بررسی های تحلیل محتوایی رسانه های محلی یزد برجسته شدن ارزش خبری
 «شهرت» را نشان می دهد، این مسئله حکایت از آن دارد که روزنامه نگاران یزدی همچون ایام قدیم «بله قربان گویی» را در دستور کار خود دارند در صورتیکه روزنامه نگاری توسعه از ارزش خبری «دربرگیری» و «فراوانی» حرف می زند.
متاسفانه بنا به دلایل نامشخص که روزنامه نگاری در یزد به جایگاه مهم خود دست پیدا نکرده، مطالبه گری نیز که نقش جدی در روزنامه نگاری توسعه دارد نمود آشکاری ندارد. 
روزنامه نگار هنوز عناصر خبری «چرایی» و «چگونگی» را در مفاهیم روزنامه نگاری به آن اهمیت نمی دهد.
 پس اولین قدم آشنا نمودن روزنامه نگاران یزدی با دیگر ارزشهای خبری همچون فراوانی، برخورد و در برگیری و درک عنصر خبری چرایی و چگونگی است.
روزنامه نگار و به طورکلی دست اندرکاران حوزه خبر باید در روزنامه نگاری توسعه جدا از آنکه روایی و سادگی را ترویج دهند از «نقد» هم فاصله بگیرند. 
فاصله نقد با انتقاد فرسنگ ها با هم تفاوت دارد، کدام مقاله و گزارش انتقادی آنها (رسانه های محلی یزد) با استنتاج صحیحی مسیر روشنی را برای حاکمیت و یا سازمان مورد انتقاد قرار گرفته نشان داده است. 
این مسائل نشان می دهد بدلیل عدم آشنایی روزنامه نگاران یزدی با ساز و کارهای روزنامه توسعه یا به سمت بله قربان گویی رفته اند (این سمت بیشتر بوده است) و یا آنکه خیلی کم با نقد های خود خواسته اند عرض اندامی در راستای برخی منافع نامشخص خود داشته باشند.
اساس روزنامه نگاری به مردم برمی گردد به این مفهوم که مردم در روند توسعه و پیشرفت نقش اساسی را دارند و بدون مشارکت آنان، امر توسعه به سرانجام نمی رسد.
 پس جایگاه مردم در آنچه مطبوعات محلی ما به آن می پردازند کجاست؟ آیا نیاز های آنان را در نظر می گیریم؟ آیا نیازهای محلی، منطقه یی و ملی مردم در نشریات استان ها مشاهده می شود؟ 
بررسی های موجود نشان می دهد ذائقه و سلیقه مخاطب نادیده شده و مدیران مطبوعات استان یزد با همان دید نظریه تزریقی مخاطب خود را منفعل پنداشته اند.
حال آنکه دنیای مدرن امروز مخاطب را چنان پویا رسانده که دیگر نمی توان برای دل خود و یا عقده های فرو رفته سیاسی و حزبی وارد عمل روزنامه نگاری شد.
اخبار تولیدی از نیازهای روزنامه نگاری توسعه است، اما رسانه های محلی ما، مصرف کننده خبرهای خبرگزاری ها و حتی کانال های خبری در شبکه های اجتماعی شده اند.
گاهی اوقات، وقتی به تیترها نگاه می کنیم، متوجه می شویم عمدتا اخبار توسعه و پیشرفت تیتر نمی شود و اخبار چالش های سیاسی و حزبی مورد توجه قرار گرفته است.