نمایش خبر نمایش خبر

گل گشت(شماره 715)


چند در کوی تو با خاک برابر باشم 
                                    چند پا مال جفای تو ستمگر باشم 
چند پیش تو ، به قدر از همه کمتر باشم 
                           از تو چند ای بت بدکیش مکدر باشم 
می‌روم تا به سجود بت دیگر باشم 
                               باز اگر سجده کنم پیش تو کافر باشم
خود بگو کز تو کشم ناز و تغافل تا کی 
                         طاقتم نیست از این بیش تحمل تا کی
**********************************
سبزه دامن نسرین ترا بنده شوم 
                               ابتدای خط مشکین ترا بنده شوم 
چین بر ابرو زدن و کین ترا بنده شوم 
                                            گره ابروی پرچین ترا بنده شوم 
حرف ناگفتن و تمکین ترا بنده شوم 
                                        طرز محبوبی و آیین ترا بنده شوم 
ا... ، ا... ، ز که این قاعده اندوخته‌ای 
                                         کیست استاد تو اینها ز که آموخته‌ای 
وحشی بافقی