نمایش خبر نمایش خبر

گل گشت(شماره 713)

گل گشت(شماره 713)چند صبح آیم و از خاک درت شام روم 
                       از سر کوی تو خودکام به ناکام روم 
 
سد دعا گویم و آزرده به دشنام روم 
                             از پیت آیم و با من نشوی رام روم 
دور دور از تو من تیره سرانجام روم 
                                نبود زهره که همراه تو یک گام روم 
کس چرا اینهمه سنگین دل و بدخو باشد 
                     جان من این روشی نیست که نیکو باشد
**********************************
از چه با من نشوی یار چه می‌پرهیزی 
                                 یار شو با من بیمار چه می‌پرهیزی 
چیست مانع ز من زار چه می‌پرهیزی 
                                         بگشا لعل شکر بار چه می‌پرهیزی 
حرف زن ای بت خونخوار چه می‌پرهیزی 
                                    نه حدیثی کنی اظهار چه می‌پرهیزی 
که ترا گفت به ارباب وفا حرف مزن 
                                    چین بر ابرو زن و یک بار به ما حرف مزن
وحشی بافقی