نمایش خبر نمایش خبر

گل گشت (شماره 711)

گل گشت (شماره 711)مدتی هست که حیرانم و تدبیری نیست 
                     عاشق بی سر و سامانم و تدبیری نیست 
از غمت سر به گریبانم و تدبیری نیست 
                          خون دل رفته به دامانم و تدبیری نیست 
از جفای تو بدینسانم و تدبیری نیست 
                            چه توان کرد پشیمانم و تدبیری نیست
شرح درماندگی خود به که تقریر کنم 
                   عاجزم چاره‌ی من چیست چه تدبیر کنم
**********************************
نخل نوخیز گلستان جهان بسیار است 
                        گل این باغ بسی ، سرو روان بسیار است 
جان من همچو تو غارتگر جان بسیار است 
                                    ترک زرین کمر موی میان بسیار است 
با لب همچو شکر تنگ دهان بسیار است 
                            نه که غیر از تو جوان نیست، جوان بسیار است 
دیگری اینهمه بیداد به عاشق نکند 
                                                    قصد آزردن یاران موافق نکند
وحشی بافقی