نمایش خبر نمایش خبر

گل گشت(شماره 710)

گل گشت(شماره 710)مکن آن نوع که آزرده شوم از خویت 
                         دست بر دل نهم و پا بکشم از کویت 
گوشه‌ای گیرم و من بعد نیایم سویت 
                                      نکنم بار دگر یاد قد دلجویت 
دیده پوشم ز تماشای رخ نیکویت 
                               سخنی گویم و شرمنده شوم از رویت 
بشنو پند و مکن قصد دل‌آزرده‌ی خویش 
                         ورنه بسیار پشیمان شوی از کرده‌ی خویش
**********************************
چند صبح آیم و از خاک درت شام روم 
                                 از سر کوی تو خودکام به ناکام روم 
سد دعا گویم و آزرده به دشنام روم 
                                      از پیت آیم و با من نشوی رام روم 
دور دور از تو من تیره سرانجام روم 
                                            نبود زهره که همراه تو یک گام روم 
کس چرا اینهمه سنگین دل و بدخو باشد 
                                      جان من این روشی نیست که نیکو باشد
وحشی بافقی