نمایش خبر نمایش خبر

گل گشت(شماره 709)


نخل نوخیز گلستان جهان بسیار است 
                       گل این باغ بسی ، سرو روان بسیار است 
جان من همچو تو غارتگر جان بسیار است 
                           ترک زرین کمر موی میان بسیار است 
با لب همچو شکر تنگ دهان بسیار است 
                         نه که غیر از تو جوان نیست، جوان بسیار است 
دیگری اینهمه بیداد به عاشق نکند 
                            قصد آزردن یاران موافق نکند
**********************************
مدتی شد که در آزارم و می‌دانی تو 
                         به کمند تو گرفتارم و می‌دانی تو 
از غم عشق تو بیمارم و می‌دانی تو 
                               داغ عشق تو به جان دارم و می‌دانی تو 
خون دل از مژه می‌بارم و می‌دانی تو 
                                           از برای تو چنین زارم و می‌دانی تو 
از زبان تو حدیثی نشنودم هرگز 
                                      از تو شرمنده یک حرف نبودم هرگز
وحشی بافقی