نمایش خبر نمایش خبر

گل گشت(شماره 708)

گل گشت(شماره 708)جان من سنگدلی ، دل به تو دادن غلط است 
                       بر سر راه تو چون خاک فتادن غلط است 
چشم امید به روی تو گشادن غلط است 
                               روی پر گرد به راه تو نهادن غلط است 
رفتن اولاست ز کوی تو ، ستادن غلط است 
                          جان شیرین به تمنای تو دادن غلط است 
تو نه آنی که غم عاشق زارت باشد 
                      چون شود خاک بر آن خاک گذارت باشد
 **********************************
مدتی هست که حیرانم و تدبیری نیست 
                     عاشق بی سر و سامانم و تدبیری نیست 
از غمت سر به گریبانم و تدبیری نیست 
                             خون دل رفته به دامانم و تدبیری نیست 
از جفای تو بدینسانم و تدبیری نیست 
                                     چه توان کرد پشیمانم و تدبیری نیست 
شرح درماندگی خود به که تقریر کنم 
                            عاجزم چاره‌ی من چیست چه تدبیر کنم
وحشی بافقی