نمایش خبر نمایش خبر

گل گشت(شماره 707)

گل گشت(شماره 707)شب به کاشانه‌ی اغیار نمی‌باید بود 
                        غیر را شمع شب تار نمی‌باید بود 
همه جا با همه کس یار نمی‌باید بود 
                               یار اغیار دل‌آزار نمی‌باید بود 
تشنه‌ی خون من زار نمی‌باید بود 
                       تا به این مرتبه خونخوار نمی‌باید بود 
من اگر کشته شوم باعث بدنامی تست 
                    موجب شهرت بی باکی و خودکامی تست
**********************************
دیگری جز تو مرا اینهمه آزا نکرد 
                       جز تو کس در نظر خلق مرا خوارنکرد 
آنچه کردی تو به من هیچ ستمکار نکرد 
                                  هیچ سنگین دل بیدادگر این کار نکرد 
این ستمها دگری با من بیمار نکرد 
                                       هیچکس اینهمه آزار من زار نکرد 
گر ز آزردن من هست غرض مردن من 
                                         مردم ، آزار مکش از پی آزردن من
وحشی بافقی