نمایش خبر نمایش خبر

گل گشت(شماره 704)

گل گشت(شماره 704)تو مپندار که مهر از دل محزون نرود 
                            آتش عشق به جان افتد و بیرون نرود 
وین محبت به سد افسانه و افسون نرود 
                           چه گمان غلط است این ، برود چون نرود 
چند کس از تو و یاران تو آزرده شود 
                   دوزخ از سردی این طایفه افسرده شود
ای پسر چند به کام دگرانت بینم 
                     سرخوش و مست ز جام دگرانت بینم 
مایه عیش مدام دگرانت بینم 
                                          ساقی مجلس عام دگرانت بینم 
تو چه دانی که شدی یار چه بی باکی چند 
                                   چه هوسها که ندارند هوسناکی چند
وحشی بافقی