نمایش خبر نمایش خبر

گل گشت(شماره 703)

گل گشت(شماره 703)آن که بر جانم از او دم به دم آزاری هست 
                        می‌توان یافت که بر دل ز منش یاری هست 
از من و بندگی من اگر اشعاری هست 
                               بفروشد که به هر گوشه خریداری هست 
به وفاداری من نیست در این شهر کسی 
                              بنده‌ای همچو مرا هست خریدار بسی
**********************************
مدتی در ره عشق تو دویدیم بس است 
                          راه سد بادیه‌ی درد بریدیم بس است
قدم از راه طلب باز کشیدیم بس است 
                                   اول و آخر این مرحله دیدیم بس است 
بعد از این ما و سرکوی دل‌آرای دگر 
                                       با غزالی به غزلخوانی و غوغای دگر
وحشی بافقی