نمایش خبر نمایش خبر

کت مجلسی


نجمه فلاح بافقی|
کارشناس طراحی و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وخت
آموزش این هفته کت مجلسی می باشد.
مقدار پارچه مورد نیاز 5/1 متر با عرض 150 سانتی متر.
 مقداری پارچه مشکی جهت نوار تزیینی جلو، می توانید از نوارهای تزیینی آماده موجود در بازار استفاده کنید. 
مراحل رسم الگو:
1- 5/1 سانتی متر یقه را در قسمت سرشانه گشاد نمایید.
2-3 سانتی متر دکمه خور در نظر بگیرید برای کسانی که شکم بزرگ دارند 4 سانتی متر سجاف دکمه خور در نظر بگیرید.
3- از خط کمر 3 سانتی متر بالا آمده و با اندازه های داده شده طرح یقه را رسم کنید.
4- 14 سانتی متر از خط کمر در ساسون جلو پایین آمده و 12 سانتی متر در پهلوها پایین بیایید و هلال و طرح پایین کت را رسم کنید.
5- 2 سانتی متر از هلال پایین کت پایین آمده  و هفتی سمت چپ کت را رسم کنید.
6- 5/1 سانتی متر نوار تزیینی جلوی کت را مانند شکل 6 و 7 رولت نمایید.
7 - سجاف جلو در سمت چپ و راست جلو را مانند شکل 8 و 9 رولت نمایید.
مراحل دوخت: 
1- ساسون پشت لباس را بدوزید.
2- تکه های 2و 3 را به هم و 4 و 5 را به یکدیگر وصل کنید.
3- نوار تزیینی 6و 7 را لایه چسبانیده و به تکه های جلو بدوزید.
4- سجاف یقه 8 و 9 را به جلوی لباس بدوزید.
5- سرشانه و پهلوهای لباس را بدوزید و لباس را کامل کنید.