نمایش خبر نمایش خبر

کت مجلسی شماره(3)


نجمه فلاح بافقی|
کارشناس طراحی و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وخت
 
 
مقدار پارچه مورد نیاز: 5/1 متر پارچه راه راه با عرض 150 سانتی متر
10 سانتیمتر پارچه سفید
آموزش این هفته افق کویرکت مجلسی شماره (3) می باشد.
مراحل رسم الگو:
1- از آنجایی که مدل قرینه نمی باشد به2 الگوی جلو و پشت نیاز است.
2 -ساسون سرشانه را به حلقه آستین منتقل کنید. 
3 -2 سانتیمتر از حلقه گردن جلو پایین بیایید و 5 سانتی متر از خط کمر بالا رفته و خط شکست را رسم کنیدو ساسون لقی یقه را بگیرید.
4- 2 سانتیمتر از خط کمر پایین آمده و برش روی  کمر را رسم کنید.
5- 6 تا 8 سانتی متر از خط دکمه سمت چپ داخل الگو شده و 5 سانتی متر پایین رفته و طرح لبه لباس را طراحی کنید.
6-یقه ها و لبه های پایین لباس را رولت نمایید.(شکل 3و 6و 5)
7 -سجاف ها را مانند شکل 10و 11و 12و 13 رولت نمایید.
8 -یقه ایستاده را با اندازه های دور گردن پشت الگو+ 2 سانتی متر و پهنای 3 سانتی متر رسم کنید(الگوی شماره 14)
مراحل دوخت:
1- ساسون الگوی پشت را بدوزید.
2- سجافهای شماره 10و 11و 12و 13 را لایه بچسبانید و به تکه های 3و 6و 5و 9 وصل کنید.
3 -تکه های شماره 4و 8 را روی دولا برش نموده و یک لای آن را لایه چسبانیده
4 -و همزمان به بالا و پایین بالاتنه بدوزید.
5- سرشانه و پهلوها را بدوزید.
6 -یقه شماره 14 را کامل نموده و به بالاتنه وصل کنید.