نمایش خبر نمایش خبر

کت مجلسی

کت مجلسی 
نجمه فلاح بافقی|
کارشناس طراحی و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وخت
 
مقدار پارچه مورد نیاز: 150 سانتی متر با عرض 150 سانتی متر
مراحل رسم الگو
1- پنس سرشانه را به حلقه آستین منتقل کنید.
2- 2 سانتیمتر دکمه خور در نظر گرفته و بازی یقه را 7 سانتیمتر بالاتر از کمر در نظر بگیرید، یقه هفت را رسم کنید و 5/1سانتیمتر ساسون لقی یقه را بگیرید.
3- 12 تا 15 سانتیمتر از خط کمر پایین امده و جلوی لباس را به شکل هلال طراحی کنید.
4- تکه های تزیینی روی یقه را با اندازه های داده شده الگوی شماره 6 رسم کنید.
5- سجاف جلو و پشت الگو را رسم کنید الگوی شماره (4و5) 
 
مراحل دوخت:
1- ساسون تکه شماره یک را بدوزید 
2-تکه شماره 2و 3 را به یکدیگر متصل نمایید 
3-تکه های تزیینی روی یقه (شماره 6) را 12 عدد برش نموده و دو طرف آن را دوخته و برگردانده اتو نمایید و تکه ها را از قسمت دکمه خور به یقه وصل کرده و تکه های بعدی را روی آن قرار داده بدوزید .
4- سرشانه و پهلو های جلو و پشت را به یکدیگر بدوزید.
5- سجاف یقه جلو (4) و یقه پشت(5) را به بالاتنه وصل کنید.