نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چیستان

چیستان

1-آن چیست که به شیشه می خورد ،اما شیشه را نمیشکند؟
2-همه چیز رامی بیند اما خودش را نمی بیند؟
3-آن کدام واژه است که باسواد ترین ودانشمندترین مردم دنیا نیز آنرا غلط تلفظ میکنند؟
4. رنگ سفید صخره ها آید میان سفره ها هركس نداند نام او مزه ندارد كام او.
5. نه انگورم نه انار  هم در انگورم هم در انار  زنجیر نیستم اما در زنجیرم  نخجیر نیستم اما در نخجیرم.
6. آن چیست كه هم انسان دارد،هم تخم مرغ وهم جاده؟
7. آن چیست كه من             می روم و او می ماند؟

1- نور             
2- چشم          5- انجیر
3- واژه غلط      6- شانه
4- نمک           7-جای پا
       محمدعرفان مرشدزاده