نمایش خبر نمایش خبر

پرورش قارچ در زیرزمین خانه پدری


مهر، همسر خانم طیبه زعیم، در سال ۸۸ دار فانی را وداع گفت. او ۶ سال است سرپرستی پسرش را بر عهده دارد. طیبه از طریق پرورش قارچ در زیرزمین خانه پدری اش امرار معاش می کند. او از درآمد حاصل از پرورش قارچ راضی است و در کنار آن به فعالیت های دیگری نظیر بافت تابلوفرش مشغول است.