نمایش خبر نمایش خبر

وجدان و سواد کاری مدیریت اداره تا چه اندازه در سرنوشت ارباب رجوع تاثیر دارد؟

وجدان و سواد کاری مدیریت اداره تا چه اندازه در سرنوشت ارباب رجوع تاثیر دارد؟ در گذشته پیرغلامان و ریش سفیدان با اینکه سوادی نداشتند؛ اما تجربه شان بر بی سوادیشان حاکم بود؛ اما چرخه روزگار به گونه ای دیگر عمل کرد؛ برخی مدرک به دست گرفتند و بدون اندک تخصص و تجربه ای داشته باشند، ارگانی را اداره می کنند و چنان حرف می زنند که چندین سال کار انجام دادند. این را قبول دارم که هر فردی باید برای کسب تجربه از یک جایی کار را شروع کند؛ اما باید از پایین سطح تا برسد به سطوح مدیریتی؛ متاسفانه برخی میز مدیریت را به دست می گیرند که نه مدرک آنها مطابق با کارشان است نه تجربه کاری دارند و وقتی از آنها یک چیزی می پرسی به گونه ای جواب می‌دهند تا فرد را قانع کنند؛ حتی اگر ارباب رجوع علمش بیشتر از مدیر باشد و ارباب رجوع متاسفانه یا خوشبختانه بر ان موضوع اشراف داشته باشد و برای اطمینان کار اداری خود و اینکه در روال قانونی کار خود بعدا با مشکل روبرو نشود به آن ارگان مراجعه می کند. حال مدیر برای اثبات حرف هایش سریع به سراغ جستجوی گوگل رفته یا کشوی میز کاری خود و اگر اینترنت نداشته باشد یا ضعیف باشد دیگر چه باید کرد؟ به قول استاد بزرگواری می گفت علم همراه می دانید چیست؟ به دانشجویان گفت: «استادی داشتیم برای پاسخگویی به سوالات درس، به دانشجو می گفت چند دقیقه صبر کنید و این استاد کمد کشویی  داشت و مدام به سراغ این کشو می رفت و بعد سوالات را جواب می داد؛ یک روزکنجکاوی دانشجویان گل کرد و در غیاب استاد به سراغ کمد رفتند و دیدند استاد تمام مطالب را از داخل جزوه و به صورت کتابی، جواب ها را پاسخ می دهد.» به گفته دکتر "گودال" ادعا می کند که این روزها بیشتر، افرادی به سمت های مدیریتی انتخاب می شوند که مهارت های مدیریتی دارند تا تخصص های علمی و تخصص فنی یک از مسایل مهم در موفقیت یک مدیر است. 
به هر حال چاره ای نیست و برای اینکه کار انجام شود باید به حرفشان گوش داده  و چشم بگوییم و از آن اداره بیرون بیآییم. باید کلاه را قاضی کرده و دید وجدان و سواد کاری مدیریت اداره تا چه اندازه در سرنوشت ارباب رجوع تاثیر دارد؟