نمایش خبر نمایش خبر

وا... چی بگم !

وا... چی بگم !ممل به آقا تقی گفت: آقا تقی این که می گویند برخی از اطفال مکتب خانه ها دچار عارضه شپش شدند، قصه آن چیست ؟ من در تعجبم با این که علم بهداشت محیط در آبادی فراگیر شده و بازرسی علی حده انجام می شود؛ چرا این موجود انگل افتاده به سر دختران و پسران ما .
آقا تقی گفت :ممل! این عارضه یکی دوتا جا نیست، بیشتر مکتب خانه ها به آن مبتلا شدند و حتی من شنیدم که مکتب خانه ای سر صف صبحگاهی اطفال را به خانه فرستاده تا سر خود را تراشیده و بازگردند، تازه ظریفی شعر سرود: سر صف صبحگاه چه شعاعی داره/ کله تاس بچه ها چه نگاهی داره!
ممل گفت: آقا تقی، باز در حیرتم آیا علاج شپش نگرفتن این است که موی سر تراشیده شود، پس باید همه بچه های فرنگی از دم کله تاس و کچل به مدرسه بروند. این را من نگفتم، آقا میرزا علی گفت که چند روز پیش از فرنگ برگشته است!آقا تقی گفت وا... چی بگم!