نمایش خبر نمایش خبر

هر صنفی باید حق عضویت سالیانه به اتحادیه پرداخت کند

هر صنفی باید حق عضویت سالیانه به اتحادیه پرداخت کنددر شماره گذشته هفته نامه افق کویر، بخش صدای افق پیامکی بدین شرح درج گردید:« سلام، پولی که صنف لوازم خانگی بابت نرخ نامه و حق عضویت سالیانه می گیرد دقیقاً برای چی هست؟ چه خدماتی ارائه می کنند برای این هشتاد تومان؟!!» 
محمود حاج حسنی مدیر اجرائی این اتحادیه در گفتگو با هفته نامه افق کویرگفت: برای نرخ نامه وجهی دریافت نمی شود. پولی که اخذ می شود حق عضویت سالیانه ای است که هر صنفی باید به اتحادیه پرداخت کند و هزینه جاری اتحادیه می شود. فردی که پروانه کسب می گیرد  باید حق عضویت سالیانه پرداخت کند.