نمایش خبر نمایش خبر

نوادگان محمد تقی خان(قسمت پنجم)


علی خواجه بافقی|
 محمد صادق خان بافقی: پانزدهمین فرزند محمد تقی خان بافقی از حاکمان بافقی که به برازندگی و جوانی و حسن صورت از برادرانش پیش بود.وی در زمان حکومت محمد حسن خان بافقی بر کرمان نایب الحکومتی وی را بر بلوک انار به عهده داشت و در زمان حکومت علی تقی خان بافقی بر کرمان  برای زیارت حضرت امام رضا(ع) عازم مشهد شد و در بازگشت فوت نمود. حاجی سلیمان خان، محمد ابراهیم خان، محمد تقی خان ملقب به(خان کوچک) از فرزندان وی بودند که دو نفر اخیر دو حکومت عبدالرضاخان ملازم او بودند.
محمد علی خان بافقی: 
دومین فرزند عبدالرحیم خان و از نوادگان محمد تقی خان بافقی و از شاعران و امرای بافقی بود. وی و برادرش محمد باقر خان مدتی به رسم گروه در دربار آقا محمد خان و فتحعلی شاه قاجار به سر بردند. به دنبال قتل شاه خلیل ا.. رهبر گروه اسماعیلیان به سال 1230 قمری، 1193 خورشیدی در یزد میانجیگری بین دربار و خوانین یزد توانست عفو مجرمین را از فتحعلی شاه(1213-1182 خورشیدی) بگیرد.
عبدالرحیم خان قنات محمد آباد بافق را به نام وی نامیده است. وی و برادش محمد خان  به همراه پدر بر اثر وبا به 1237 قمری، 1200 خورشیدی در یزد در گذشتند و در نجف به خاک سپرده شدند.
ملا باشی، میرزا محمد خان: شانزدهمین فرزند محمد تقی خان بافقی و ملقب به ملا باشی از حاکمان و امرای بافقی در سده 13 قمری است.وی در زمان حکومت محمد ولی میرزا فرزند فتحعلی شاه(1213-1182 )خورشیدی به مقام ملا باشگیری منصوب شد او در جریان محاصره یزد توسط نواب شجاع السطنه حاکم فرماندهی دروازه مهریز را از طرف عبدالرضاخان به عهده داشت.
سایر فعالیتهای وی:
-1 احداث قنات محمد آباد رحیمی از سرچشمه بغداد آباد به سال 1208 خورشیدی و آسیاب آبی آن 
-2 احداث قنات درعلی آباد پیشکوه تفت  -3 احداث مجموعه ای مسکونی و تفریحی در خیر آباد اهرستان یزد -4احداث آسیاب درخیرآباد یزد
مومن حسین یزدی بافقی: 
عموزاده محمد تقی خان بافقی و از نوادگان محمد مومن خان بافقی از شعراء، عرفا و علمای بی بدیل سده 11 قمری که در حلقه دانایان عهد رایت تقدم بر همگی می افراشته علامه میرزا علیرضای یزدی بافقی و دکتر محمد کریم پیرنیا پدر معماری ایران که جد پدریش از خاندان میرزا نصرا... خان نایئنی بود از نوادگان مادری او بودند.
 این اشعار از اوست:
دل چیست میان سینه سوزی و تفی
              جان چیست خدنگ آرزو را هدفی
القصه پی شکست ما بسته صفی
                 مرگ از طرفی و زندگی از طرفی
ما حرص به نیروی قناعت شکنیم
            و اندر دل خویش خار منت شکنیم
پا بر سر تاج کی قبادی ننهیم
                آنجا که کُله گوشه همت شکنیم.
محمد حسن خان بافقی: 
هیجدهمین فرزند محمد تقی خان بافقی از اُمرا و خوشنویسان بافقی در سده 13 قمری بود. وی در زمان حکومت برادرش عبدالرضاخان بافقی حکومت بهاباد و مسئولیت امور سرحدداری و رسیدگی به شکایت رعایا و کشاورزان را عهده دار بود. وی مسئولیت امور توپخانه، زنبورک خانه و نقار خانه را نیز بر عهده داشت و پسرش محمد ابراهیم خان بافقی را نایب الحکومه بهاباد گذاشته بود. او در زمان حکومت محمد ولی میرزای ولیعهد بر یزد مسئولیت رسیدگی به امرات اسماعیل میرزا فرزند شاهزاده را نیز به سال 1260 قمری به خطی زیبانگارش نمود که نزد میرزا تقی خان مشیری بوده و هم اکنون در کتابخانه مرعشی قم موجود است.
او داماد میرزا اسماعیل عقیلی(جد خاندان عقیلی و نواب پورهای فعلی) بود. و سه پسر به نام های: محمد ابراهیم خان بافقی، محمد علی خان بافقی و محمد رضا خان بافقی و دو دختر که یکی همسر میرزا زین العابدین تفتی بود که از خود به یادگار گذاشت.
محمد هاشم خان بافقی: 
بیست و دومین و آخرین پسر محمد تقی خان بافقی که به حلیه سلامت نفس آراستگی داشته و به طیب اخلاق و شیرینی مقال معاشر و به بذله گویی شهرت داشت وی در سنین جوانی حدود سالهای 1240 قمری، 1203 خورشیدی در گذشت و از او فقط دختری به یادگار مانده است.
مرتضی قلی خان بافقی: 
سومین فرزند محمد حسن خان و نوه محمد تقی خان بافقی از اُمرای نظامی بافقی در سده 13 قمری بود. وی در زمان حکومت ولی میرزا در یزد سمت آسفچی باشیگری و مسئول امور وی را عهده دار بود و بعد به ابرکوه، اصفهان و شیراز رفت و در زمان حکومت عبدالرضاخان بافقی به یزد بازگشت و سمت افسر سرکشی کچی باشگیری را بدست آورد.
محمد کریم خان بافق : 
 بیست ویکمین فرزند محمد تقی خان بافقی از حاکمان و فرماندهان بافقی که شیر جمله ای بود پیل توان و صاحب مرتبه جلیل سرداری وی در زمان حکومت محمد ولی میرزای ولیعهد بر یزد نایب الحکومتی قصبه اردکان و بلوک آنروز میبد را به عهده داشت که در زمان حکومت عبدالرضاخان نیزادامه داشت. وی در محاصره یزد توسط نواب شجاع السلطنه به یاری برادرش عبدالرضاخان بافقی آمد و حتی در دروازه حظیره تیری به پایش اصابت نمود او از فرماندهان شجاعی بود که توانست محاصره یزد را همراه با رشادت میر سید حسین فرزند میر محمد علی بافقی و میرزاعلی بیک فرزند حسین خان عقدایی بشکند او در جریان ممانعت عبدالرضاخان در ورود خانواده سلطنتی محمد ولی میرزا به یزد از طرف وی مأمورست یافت تا آنها را از عقدا به تهران باز گرداند. فرزندان وی به نامهای محمد حسین خان، محمد حسن خان، زین العابدین خان در زمان تالیف کتاب جامع جعفری(1208 خورشیدی) خردسال بودند.
محمد مومن خان بافقی:
که به حسن خلق معروف بود از فرزندان محمد تقی خان بافقی و از نوادگان محمد مومن خان از خوشنویسان بافقی در سده 13 قمری به شمار می آمد. او در نوشتن خط نسخ زبر وماهر بود و به سال 1245 قمری، 1208 خورشیدی در یزد به بیماری وبا در گذشت و جنازه اش به عتبات عالیات منتقل و دفن گردید روحش شاد و یادش گرامی.
محمد هادی خان بافقی:
چهارمین فرزند عبدالرحیم خان و نوه محمد تقی خان  بزرگ از حاکمان بافقی در سده 13 قمری بود. وی در زمان حکومت عمویش عبدالرضاخان بافقی نیابت او را در حکومت میانکوه از توابع تفت به عهده داشت. وی داماد عمه اش(همسر ناب میرزا عبدالعلی ) بود.
ادامه دارد...