نمایش خبر نمایش خبر

نوادگان محمد تقی خان بافقی


علی خواجه بافقی| فرزند میرزا محمد باقر بافقی مشهور به(خان بزرگ) و تقی خان یزدی و مشاهیر رجال ایران به سال 1129 قمری، 1095 خورشیدی در بافق به دنیا آمدو در 13 شوال 1213 قمری، 1177 خورشیدی پس از 84 سال زندگی که 53 آن به حکمرانی یزد و بعضا کرمان گذشت از دنیا رفت و در پایین ضریح حضرت علی(ع) به خاک سپرده شد. حکومت او، فرزندان و نوادگانش به ویژه عبدالرضاخان برای یک دوره طولانی فصل نوینی را در تاریخ سیاسی و اقتصادی منطقه مرکزی ایران به ویژه یزد گشود و صفحات زیادی را به خود اختصاص داد. اثرات مفیدی به برکت نفوذ سرشار او را و اجدادش در دربارهای زندیه، صفویه و قاجاریه ارزانی منطقه یزد و کرمان شد که هنوز بارقه های پرسویش پس از 300 سال تلالوی خاصی در زمینه های مختلف حتی تربیت پزشک در دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب(ع) دانشگاه آزاد اسلامی یزد دارد. زندگی او بسیار عبرت آموز بود. و از پس  فراز و نشیبهای تلخ وشیرین حوادث تاریخی به نظر نگارنده دست عنایت خداوندی در دستگیری مخلصان خدمت به مردم کاملاً پدیدار و نمایان است. پدرش میرزا محمد باقر بافقی با فاطمه بیگم دختر فخر الدین احمد بافقی(خواهر عنایت سلطان) ازدواج می کند که حاصل آن 3 فرزند می باشد به نام های  میرزا محمد مومن، میرزا محمد تقی ودختری که بعدها به همسری میرزا محمد صالح از سادات طباطبایی ساکن در روستای«اهرستان» یزد در می آید. خان بزرگ جمعاً دارای 22 پسر و 26 دختر بود. او بعد از قتل عام تمامی اجدادش در اصفهان به دست محمود و اشرف خان افغانی به جرم ایستادگی جانانه در برابر ظلم و جنایت بیگانگان به ایران زمین به فراگیری علم و ادب وکمال در قصبه طیبه بافق پرداخت. محمد تقی خان 31 ساله بود که در سال 11600 قمری در کلات خراسان به دست نادرشاه افشاریه به قتل رسید.
خلاصه از داستان خان بزرگ محمد تقی خان بافقی که نودگان دختری و پسری او کجا هستند
همان طور که در کتاب جامع جعفری تعداد پسران خان را 22 و دختران را 26 نفر برای محمد تقی خان ذکر کرده است ولی در پژوهش های اینجانب روشن گردید که تعادا آنان بیش از اینها بوده است نوادگان پسری خان در شهرهای یزد، بافق، تفت، ابرکوه، بهاباد، آباده، کرمان، شیراز و ایل قشقایی، تهران، مشهدو... پراکنده اند. از سوی دیگر نوادگان دختری خان که یکی از انها در اینجا آورده می شود. میرزا محمد رضا هفتمین داماد محمد تقی خان همانند جد نوابها و رضوی ها اصلا خراسانی بود که به یزد آمد و با دختر خان ازدواج نمود. او 4 پسر و 3 دختر به یادگار گذاشت: نواب میرزا محمد علی ملقب به صدر خاصه شریف:میرزا ابوالهادی، میرزا احمد حسین، میرزا محمد باقر،میرزا محمد علی از علمای دینی متولد 1260 قمری مشهورترین فرزند اوست که بعدها به میر سید علی جعفری حایری معروف شد. 
فرزندان او عبارتند از: سید علی رضا از علما همسر شیخ ابوجعفر ادیب بافقی رئیس اوقاف و مدیر دبستان بافق به سالهای 1300 خورشیدی که می گویند در گشایش دبیرستان در بافق تعلل ورزید. سایر دختران میرزا داوود و میرزا محمد علی ابن میرزا سید حسین تفتی در آمدند که در بین شان تعدادی از خاندان های متنفذ همانند حایری زاده، نواب، رضوی،مدیری، آثاری،... وجود دارند.
((موالی بافقی علی اکبرخان))
متخلص به موالی سومین فرزند محمدتقی خان بافقی از شاعران و حاکمان سده سیزده قمری و پدر میرزامحمدعلی شعری یزدی که به نوشته طرب گوی سبقت درعرصه هنروجلال از هنرمندان روزگارودولتیاران بوده است.تاریخ وفات وی:درشب چهاردهم رمضان المبارک سال یک هزارودویست و سی و پنج (1198خ)و...ارتعال فرمودند:اشعاروی
گرمراکف ماند خالی از درم شهربه شهرودیارم ازکرم
نام نیک ازگنج و گوهرخوبتر براهل هنرمرغوبتر
میرزاشفیع خان راوری خراسانی:
فرزندمیرزا محمدخراسانی یازدهمین دامادمحمدتقی خان بافقی بودکه بعدهادخترعبدالرضاخان بافقی رانیز به سال 1246ق به همسری برگزید.بنابراین اوهم دامادپدربودوهم داماد پسرشفیع خان نیز همانند3تن دیگرازدامادهای خان ازخراسان به یزدآمده و بعددرراورکرمان سکنی گزیدبه قول احمدخان وزیری رئیس راورشد.شفیع خان از دخترخان بافقی صاحب 2پسربه نام های حاجی ابوالقاسم و علیرضاخان و2دختریکی همسرمیرزا
محمدباقربرادرمیرزاعبدالعلی نواب مصلا و دیگری مجرد بود.علیرضاخان درطبس به سرمی برد و پس ازمرگ پدربه راور آمد و در خیرخواهی وخدمت به خلق پیشتازبود.اویک پسربه نام محمدتقی خان ساکن تهران داشت به سال1276ق1238خ در تهران مرد.حاجی ابوالقاسم4پسرازخودبه یادگارگذاشت یوسفعلی خان ساکن راوربود.میرزاحسین خان معروف به منشی باشی که نزد شاهزاده نواب عمادالدوله بود و بعدساکن کرمان شد.حسن خان که مامورضبط خالصه جیرفت از طرف حکومت کرمان بود.زین العابدین خان که عامل مالیات راوربود.
((فتح الله خان بافقی))
پنجمین فرزند محمد حسن خان بافقی از امرا و فرماندهان نظامی در سده13قمری بودکه در زمان عبدالرضا خان بافقی به درجه یوزباشیگری مفتخرگردید.وی دامادمیرزامهدی خان فرزندمحمدتقی خان بافقی بود.
فرج الله خان بافقی:
چهارمین فرزند محمدحسن خان و نوه محمدتقی خان بافقی از خوانین سده 13قمری در یزدکه به نوشته جامع جعفری به دلیل کاردانی و سیاست موردتوجه وملازم عبدالرضاخان امیرمویدبوداو دامادمیرزاسیدمرتضی عریضی"شانزدهمین داماد محمدتقی خان بافقی"بود.
محمدابراهیم خان بافقی:
نهمین فرزندتقی خان بافقی از حاکمان و خوانین سده 13قمری بود وی در1229ق1192خ حاکم کرمان بود.به دستورفتحعلی شاه به دربارشاه وارد شد و بعدهابه همراه عبداالعلی خان با300سوار و تفنگچی بافقی،یزدی وتفتی برای دفع شورش ابرکوه به آنجاعزیمت نمود.میرزامحمدعلی آقاومحمدحسن خان و4دخترفرزندان وی بودند.قنات ابراهیم آبادوقلعه ای باخانه های روستایی وخیابان و باغی در رستاق که از جلوی آن چهارخیابان جدا می کرده و هریک به اقصی غایت طولانی و مشجریه درختان سرووکاج و اسپیدارواصفهان انواع اشجارو ریاحین بودازفعالیتهای وی است
محمدابراهیم خان بافقی:
فرزندمحمدحسن خان و نوه محمدتقی خان بافقی که در حکومت پدر در بهاباد نایب پدر در اموربهابادبوداودرجنگ های عبدالرضاخان بافقی در کنارعموی خودجانفشانی های زیادی نمودوحتی درجمله طایفه بلوچهابه ساغندورباط پشت بادام وخرانق از ناحیه کتف زخمی گردید