نمایش خبر نمایش خبر

نرخ خدمات قالیشوئی


شستشوی فرش ماشینی تا 12 متر              هرمتر مربع به  ریال  11500

شستشوی فرش 12 متر به بالا           هرمترمربع    به  ریال      15000

شستشوی فرش دستباف معمولی روکارگرفته تا 12 متر   هرمتر  مربع به  ریال  25000

شستشوی فرش دستباف معمولی از 12 متر به بالا هر متر              هرمتر  مربع   به  ریال 27000

شستشوی موکت (چسبان ومعمولی)        هرمتر  مربع  به  ریال 7500

شستشوی مبلمان هر دست (راحتی 7 نفره)   هرمترمربع(به ریال)  240000

قیمتهای بالا بدون احتساب کرایه حمل فرش می باشد. درصورت انجام خدمات حمل،کرایه حمل دوطرفه یک تخته فرش حداکثر  35000  و برای هرتخته فرش اضافی     15000  ریال می باشد

چنانچه متقاضی مبادرت به تحویل فرش درب دفاتر واحدهای مزبورنماید.ازپرداخت هرگونه کرایه حمل معاف می باشد