نمایش خبر نمایش خبر

نرخنامه انواع شیرینی


نوع شیرینی        قیمت هرکیلوبه ریال

باقلوا     160000

لوز بادام بید مشکی         215000
لوزپسته         225000
لوز نارگیل          95000
نان نارگیلی        105000
نان بادامی      205000
نان برنجی و کلوچه       85000
نان کنجدی و نان پسته ای 80000
نان پنجره ای (منقا) 100000
نان مربایی (مشهدی ) 85000
نان گردوئی 105000
سوهان خانی 105000
سوهان آردی 85000
قطاب 115000
نقل ساده 32000
کیک 92000
حاجی بادام 75000
پشمک 60000
انواع شیرینی کره ای – زبان و گل محمدی 95000
انواع شیرینی تر- خامه ای و رولت 125000
لطیفه (ناپلئونی) 125000
مخلوط با لوز بادام – لوز نارگیل –باقلوا –قطاب- سوهان خانی – کلوچه و نان برنجی – نان نارگیلی – حاجی بادام – سوهان آردی 125000
مخلوط با نان برنجی – نان کنجدی – نان پسته ای – نان مربایی (مشهدی ) 105000
نان کشمشی 85000