شناسه : 21812557


درپايان هفته چهارم تا ششم لیگ نوجوانان کشور آقای حسن طالبی تکواندو کار شایسته بافقی درقالب تیم کرمان بازی خود را بشرح ذیل پایان رسانید. ...............

درپايان هفته چهارم تا ششم لیگ نوجوانان کشور آقای حسن طالبی تکواندو کار شایسته بافقی درقالب تیم کرمان بازی خود را بشرح ذیل پایان رسانید. 
حسن طالبی 17 به1 تیم کورش تهران .
حسن طالبی 10 به23 تیم لوازم خانگی کن. 
حسن طالبی 27 به 9 تیم نفت خیز جنوب. 
(روابط عمومی هیئت تکواندو بافق).