شناسه : 21761068


الهام نصیرزاده| به گزارش هفته نامه افق کویر، سید حسین سادات موسوی مدیر کل محیط زیست استان یزد که جهت شرکت در همایش یوز...........

الهام نصیرزاده| به گزارش هفته نامه افق کویر، سید حسین سادات موسوی مدیر کل محیط زیست استان یزد که جهت شرکت در همایش یوز آسیای به بافق آمده بود در گفتگویی اختصاصی با این هفته نامه پیرامون آخرین برنامه این اداره برای جاده گزوئیه گفت:آخرین نتیجه ای که در جلسه ای که با فرماندار شهرستان، معاونت عمرانی استاندار و نمایندگان جوامع محلی توافق شد دکتر مخدوم به عنوان اکولوژیست مطالعاتی بر روی این سرزمین داشته باشد.
وی افزود: پس از اتمام این مطالعات می توان نتایج آن را به معرض قضاوت فی مابین درخواست های جوارمحلی و مسئولین سیاسی و مسئولین محیط زیست گذاشت. 
سادات موسوی پیرامون مجوزاکتشاف و بهره برداری در آنومالی D19تصریح کرد: هیچگونه مجوزی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صادر نشده؛ اما رایزنی هایی صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: ایران کشوری است که نیاز به توسعه، اشتغال و تولید دارد و انجام مطالعات علمی در زمینه های مختلف کاری است که ضرورت دارد انجام شود، ولی مجوزی برای اکتشاف و بهره برداری صادر نگردیده است.