نمایش خبر نمایش خبر

معدن آباد هست و این قبیل کارها که تازگی ندارد!


«ممل» گفت: این آبادی را چه می شود که هنوز مجاری فضولات آب خانه ها احداث نشده است هر روز کارگران مشغول به کار هستند تا درز لوله های آب را بگیرند که نکند پس از بهره برداری آب بیرون نشت کند!بیش از پنج سال می گذرد و هنوز کوچه پس کوچه ها را برای مرمت حفر می کنند و موجبات سلب آسایش مردمان نیز شده اند؛ چرا که در کوچه های تنگ آبادی دو بار الاغ، در کنار هم رد نمی شوند چه برسد به این که وسط کوچه هم گودالی یا چاهی حفر کنند و خاک ها را بر سر چاه بریزند!
«کاتب» آبادی گفت: شش سال هست که در بوق و کرنا شد که ایها الناس! برایتان مفت و مجانی فاضلاب کشی می کنیم تا از پساب شما برای شستشوی سنگ معدن استفاده گردد؛اما هیهات که خبری نشد!
«قهوه چی» هم گفت:یادم می آید آن موقع آبادی را به سه بخش تقسیم کردند و هر قسمت را به یک پیمانکاری!گویا دو پیمانکار در وعده مقرر نتوانستند کار را به پایان ببرند و تنها یک پیمانکار توانست به وقت؛ کار را به اتمام برساند. الغرض معدن آباد هست و این قبیل کارها که تازگی ندارد!

 

اينستاگرامOfoghkavi.ir