نمایش خبر نمایش خبر

مشکلات دولت و تلخ کامی های ملت(قسمت هفتم)

مشکلات دولت و تلخ کامی های ملت(قسمت هفتم)



 
امیر عباس امینی| 
 
بررسی صحیح نسبت اشتغال زنان و مردان در نهادها و موسسات دولتی و خصوصی با توجه به موضوع نان آوری«پدر» نسبت به «مادر»
موضوعی که سالها دغدغه روحانیون دلسوز و آگاه و همینطور بعضی از مسئولین با تدبیر و فهمیده و مدبّر می باشد، بررسی درک تناسب اشتغال مردان نسبت به زنان است.
در مواقعی می شنویم یا می بینیم که مسئول یا صاحب کارخانه یا مدیر شرکتی با افتخار از جذب و اشتغال تعداد بیشتر زنان نسبت به مردان حرف می زند، در حالیکه در واقعیت امر این موضوع اصلاً جایی برای افتخار ندارد، چرا که این مردان هستند که سهم اصلی در اداره خانواده، طبق تعالیم اسلام و روایات و احادیث معصومین علیهم السلام را داشته ودارند و البته شواهد تاریخی و بشری به خوبی این امر را به اثبات رسانده است. این چیزی است که از ابتدا در نهاد و فطرت این دو گونه بشری قرار داده شده و لذا بار و وزنه زندگی بر عهده مردان باید سنگینی کند. هنرمندی در این است که ما بتوانیم درصد بیشتری از کار و اشتغال برای مردان فراهم کنیم. نه اینکه به جهت رضایت یا سکوت یا عدم اعتراض زنان نسبت به پرداختهای حقوقی یا اضافه کار یا سایر مزایا، حضور زنان را در محیط های کاری بر مردان رجحان دهیم. در صورتیکه این«مرد» است که در نهایت نان آور خانه و خانواده بوده، هست و خواهد بود و نقش «زن» به عنوان مکمل و تا حدودی یاری رسانی در این زمینه تلقی می شود.
اصلی ترین نقش «زن» در خانواده و جامعه مادری و شوهر داری و پرورش فرزند است. نه کار به جای مرد و افزایش سود آوری بنگاه ها یا موسسات خصوصی.
به هر حال فراموش نکنیم
قدرت واقعی اقتصادی ایران یعنی:
-1اضحلال پایه و اساس صهیو نیسم و صهیونیستها و داعشی ها
-2راهبرد نفوذ ارزشهای انقلاب اسلامی در جهان
-3 احساس غرور هر ایرانی و سایر مسلمانان در جهان
4 -حمایت از مظلومین و ستمدیدگان منطقه یعنی فلسطین و یمن
5 -کاهش فشار و مانور غربیها بویژه آمریکا
6 -امیدبه آینده و ایجاد خوشبینی و وحدت رویه و کاهش جرم های اجتماعی
7 -امکان الگو پذیری و نزدیک شدن به نظام معیشت اسلامی
پایان