نمایش خبر نمایش خبر

مسئولین به بایگانی ادارات بیشتر توجه کنند


به گزارش هفته نامه افق کویر، 17 ارديبهشت ماه روز اسناد ملي است، روزي که قرار است در آن اهميت حفظ اسناد به مردم و مسئولان يادآوري شود. خبرنگار هفته نامه افق کویر پیرامون این موضوع گفتگویی تلفنی با "داوود پاک طینت" مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد انجام داد که در ادامه می خوانید.
داوود پاک طینت گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در واقع ترکیب شده است از دو سازمان آرشیو و کتابخانه ملی که اکنون با هم ترکیب شده است است؛ یعنی 17 اردیبهشت ماه 50 سالگرد تاسیس آرشیو ملی است.
این سازمان توسط ریاست
جمهوری اداره می شود
این سازمان توسط ریاست جمهوری اداره می شود و رئیس آن از طرف رئیس جمهور منصوب می شود. ساختار آن هیئت امنا است و دارای دو نوع مرکز منطقه ای و استانی است که سه وظیفه اصلی دارد:
-1 وظیفه کتابخانه : "پیپ ها" یعنی پیش از انتشار، در این سازمان صادر می شود. برای چاپ کتاب، نشریه که چاپ می شود طبق قانون باید از 2 تا 10 نسخه از آن در مرکز ما باید آرشیو شود. "عمل واسپاری" یعنی افراد کتاب یا نشریه را می دهند که آرشیو و نگه داریم در واقع شابک نشریه روزنامه و روزنامه را صادر می کنیم. آرشیو پایان نامه ها باید در این سازمان انجام شود.
-2 وظیفه اسناد: 2 نوع سند داریم: اداری و اهدایی.
سند های اداری: هر سندی که در اداره استان تهیه می شود، نامه و هر چیز مکتوبی که تهیه می شود باید در این سازمان باشد. اسناد اینجا می آید و ارزشیابی می شوند و شماره گذاری می شود و در سامانه ثبت و در منازل نگهداری می شود.
سند اهدایی: اسنادی هستند که خانواده ها در واقع از نسل های قبلی دارند، می آیند اینجا واگذار می کنند یا هدیه می کنند به سازمان و برخی ها می گویند به سازمان که این را مرمت کنیم و نگه داریم و این کارا انجام می دهیم.
-3 وظیفه تاریخ شفاهی: سازمان وظیفه دارد افراد خاصی که در مورد موضوعات مختلفی اطلاعاتی که دارند شناسایی کنند و به سراغ آنها بروند و سپس راستی آزمایی می شود و دسته بندی می شود و در اختیار محققین قرار می گیرد. در این بخش تاریخ شفاهی نیز اتاقی برای ثبت و ضبط فعالیت های مختلف افراد داریم و این بخش یکی از بخش هایی است که کمتر به آنها توجه شده است و ما آنها را ثبت می کنیم.
در ادامه مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد در پاسخ به این پرسش که این اداره چگونه تشکیل شده است، گفت:
مصوبه قانونی داشته و مجلس تصویب کرده و دولت موظف به تشکیل سازمان می شود و بودجه ی آن دولتی است.
حجم عظیمی از بایگانی ادارات اصل آن اینجا منتقل شده
پاک طینت تصریح کرد: حجم عظیمی از بایگانی ادارات که اصل آن اینجا منتقل شده و آزاد سازی شده است.آزاد سازی به معنی حجم عظیمی از کاغذ را که گرفته اند آن را آزاد می کنید و در اختیار شهر قرار می دهیم.
در پیاده سازی تاریخ شفاهی در حال بروز شدن هستیم
وی ادامه داد: ما رشد 25 برابری و ورود اسناد به سازمان را داشتیم و در بحث پیاده سازی تاریخ شفاهی در حال بروز شدن هستیم و به زودی در اختیار محققین قرار می گیرد برای کارهای تحقیقاتشان.
استان یزد در طول تاریخ همیشه حرف برای گفتن دارند
وی در پایان افزود: با توجه به موقعیت استان یزد از لحاظ جغرافیایی و تاریخی و مذهبی در طول تاریخ معاصر همیشه حرف برای گفتن داشتند ممکن است ما در بخش های مختلف اسناد مختلفی داشته باشیم اما متاسفانه با توجه به مشکلات در این زمینه مردم کمتر به آن ها توجه کرده اند و خانواده ها باید اعتماد کرده و این اسناد را به این مرکز ارائه دهند تا به نحوی از این اسناد به خوبی نگهداری و ثبت و ضبط شود خانواده های یزدی اسناد زیادی دارند و خواهشم این است که با ما در ارتباط باشند و اسناد را مرمت و نگهداری کنند. اگر بخواهند می خریم و یا اگر خواستند اهدا کنند و یا در غیر این صورت بگذارند که ما یک اسکنی از اسناد داشته باشیم و نگه داریم که اگر اتفاقی برای آن افتاد اسکن آن در مرکز باشد این اسناد بخشی از تاریخ این استان است و به مسئولین می گویم که به بایگانی ادارات توجه کنند

 

سارا شفیعی|