نمایش خبر نمایش خبر

مسابقه هفته نامه افق کویر(شماره 2)

مسابقه هفته نامه افق کویر(شماره 2)خوانندگان عزیز می توانند با مطالعه هفته نامه افق کویر هر هفته به سؤالات مطرح شده این مسابقه پاسخ دهند. در ضمن اصل پاسخ نامه را به دفتر هفته نامه افق کویرتحویل داده یا به نشانی بافق، خیابان چهارده معصوم(ع)، فرعی یک، دفتر هفته نامه افق کویر ارسال نموده تا هر ماه به قید قرعه به 5 نفر از برندگان جوایزی اهداء شود. 
*** 
1-.... میلیارد تومان پول، از شرکت سنگ آهن باید خارج شود و به حساب خزانه معین استان واریز گردد.
الف)400  ب)500  ج) 600  د)700 
2-چند نفر از بازیکنان تیم محبان انصار بافق به جشنواره کشوری و انتخابی تیم ملی دعوت شدند؟ الف)5  ب)6   ج) 7   د)8 
3- آموزش و پرورش بافق در سال تحصیلی جدید با کمبود چند نفر معلم روبرو شده است؟ الف) 10  ب)33 ج) 23 د) 15 
4-محمد سعادتی کشاورز موفق بافقی چند دفعه به عنوان کشاورز نمونه انتخاب شده است؟ الف)1 ب) 2 ج) 3 د) 4 
5- موضوع خیاطی افق در شماره 710 کدام است؟ 
الف) لباس بچه گانه ب) شلوار ج) لباس مجلسی د) لباس عروس
6-نویسنده «شعر سپید» پدرم، از کیست؟
الف) نجمه فلاح ب) زهراالسادات متولیان  ج)عذرا عبداللهی شیطوری د) زهرا مصطفی پور مبارکه
7- پویا امینی وهمسرش چند سالگی با هم ازدواج کردند؟ 
الف) 20 ب) 25  ج) 27   د) 30 
8- کوه ها چند درصد از سطح خشکی را گذارنده اند؟ 
الف) 27 درصد   ب)  37 درصد  ج)47 درصد  د)57 درصد
9- استرس تا.... برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می اورد؟
الف) 2 ب) 3  ج) 5 د) 7 
10-نویسنده مقاله« ماه مهر آغاز جرعه زلال جای علم و دانش» کیست؟
الف) مهدی پور عسکری ب) هادی حسینی بافقی د) امیر عباس امینی د) اکبر خالقدادی