نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لطیفه های کودکانه

لطیفه های کودکانه


لطیفه های کودکانه

کانال سوئز:
آموزگاری از یکی از دانش آموزان کلاس خود پرسید:                                                                                             بگو ببینم کانال سوئز در کجاست؟
دانش آموز کمی فکرکرد و بعد با تعجب گفت: نمی دانم، آقا. تلویزیون ما چنین کانالی را نمی گیرد!
تعریف
پرویز: چه خط قشنگی داری!
هوشنگ: کاش من هم می توانستم یک چنین تعریفی از تو بکنم.
پرویز: تو هم، اگر مثل من، دروغ میگفتی، می توانستی.
 آخر فیلم
اولی: فیلم دیشب را تا آخر دیدی؟
دومی: بله
اولی: من خوابم برد. آخرش چی شد؟
دومی: هیچی، فیلم تمام شد.

خیلی نمی شه
معلم: یک یکی می شه چند تا؟
شاگرد: فکر نمی کنم خیلی بشه!!
 پلاکارد
مظفر روی کمربندش یک پلاکارد می چسباند که نوشته شده بود «به زودی در این محل یک موبایل نصب خواهد شد»