شناسه : 21458070


قبول شدگان کمربند مشکی دان یک کشوری : -1امیررضا حیدری. -2 ابوالفضل دهستانی. ...............

قبول شدگان کمربند مشکی دان یک کشوری :
-1امیررضا حیدری. 
-2 ابوالفضل دهستانی. 
قبول شدگان کمربند مشکی دان 2 کشوری :
1 - امیرضا ادیب. 
-2  ابوالفضل غلامرضایی. 
-3 محمدرضا قانعی. 
4 - رضا خالقدادی. 
5 - محمد ونایی. 
6 - مهدی ونایی. 
7 -  محمد سبحان تقوی. 
8 -  سید احمد حسینی. 
سرمربی : استادعلیرضا سررشته دار.
سرپرست : اکبر ونایی.
ممتحنین :استاد علمدار -استاد خیامی. 
ناظر فدراسیون تکواندو :استاد ریحانی ازاصفهان. 
مسئول برگزاری : استاد محمد سعیدنیا. 
باحضور 53 تکواندو کار ازسراسر استان برگزار گردید.