نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابلگان را دریابید، بافق آبستن شده است!!!

قابلگان را دریابید، بافق آبستن شده است!!!


قابلگان را دریابید، بافق آبستن شده است!!!

روزهایی پر از دغدغه، روزهایی سرنوشت ساز،روزهایی پر از حرف و حرف و حرف.
بافق در گیر و دارِ شدن یا ماندن! خوب یا بدش را هر کسی  تفسیری دارد.
مردم در انتظار حرکت، روبه جلو یا عقب گرد!!!خیلی‌ها می دانند اما نمی گویند.
بافق در ابهام خدمت یا خیانت! و اینجاست نکته ای باریکتر از مو که ناآگاهی می خواهد بتازاند.
 عجیب نیست اگر آنها که کمتر می دانند بیشتر برانند.
و عجیب تر نیست اگر آنها که بیشتر می دانند کمتر بمانند!!!
امروز بافق در استان زبانزد شده است آنگونه که نباید، فرقی نمی کند آرام یا ملتهب.
 بازی در بافق دو سر باخت است اگر حرکتی شود نابجا ، فرقی هم نمی کند پشت درهای بسته یا در کف خیابان،اولی نرم است دومی سخت.
بافق دارد استخوان می ترکاند، مسکن و آرامبخش هم چند روزی بیشتر افاقه نخواهد کرد بافق را باید جراحی کرد حتی اگر ضجه ها به آسمان رود.
غریبه که نیستید؛ بافق آبستن شده است،آبستن شده بود؛!!خیلی قبل تر از آنکه کسی بفهمد!!آبستن فرزند ناخلافی به نام خصوصی سوزی.
قابلگان را دریابید باید خودی باشند وگرنه هم فرزند می میرد هم مادر.
امروز بافق را رخ ببوسیم که فردا دیر است.
نکند تعلل کنیم.
 محمد علی قاسم زاده