نمایش خبر نمایش خبر

فرهنگ کار در استان یزد تغییر کرده است

فرهنگ کار در استان یزد تغییر کرده استرضیه زارع پور|در جلسه هم انديشى که دوشنبه به مناسبت روز خبرنگار در استاندارى ىزد با حضور استاندار و معاونش و اصحاب رسانه تشکىل شد. مير محمدى ضمن گرامى داشت ياد و خاطره شهداى خبرنگار و شهيد صارمى اظهار کرد بايد هدفمنديها و مشورتها هم گرايها و رسالت خبرنگارى که در رشد نوين افکار عمومى و نهادينه شدن آرامش و اميد جامعه که نقش مؤثرى دارد از نظر شما بهره ببريم و ىک گفتگوىى داشته باشيم و بررسى کنيم چه روشهایى بکار ببريم که رضايتمندى و نىازهاى فکرى و روانى و اجتماعى همه از طريق رسانه مهيا شود و قابل استفاده باشد و يک فضاى بالنده و ىک ذهن خلاق و شادابى و نشاطى را شاهد باشيم. جوامع اسلامى به اىن امر بىش از همه نىازمند است؛ امیدوارم ما بتوانىم با نماد همبستگى و اتحاد سرمشقى باشيم براى کشورهاى اسلامى . 
وى جاىگاه نقد را جاىگاهى براى کمک به مردم و آگاه سازى افکار عمومى خواند و بىان کرد: هر جا عيب و اىرادى وجود داشته باشد اصحاب رسانه نقد مى کنند و مردم آگاه مى شوند و هر جا تشويق باشد خبر آن به اطلاع مردم مى رسد.
 وى در پاسخ به ارکان، مسئول خانه مطبوعات که خواستار حمايت مالى و تشکيل صندوق قرض الحسنه براى خبرنگاران شده بود افزود: مبلغ 30 میلیون تومان را که گفته اىم پرداخت مى کنىم دو برابر مى کنىم. و مى پردازيم.
 وی تصریح کرد: خانه مطبوعات معادل اىن رقم را به صندوق پىشنهادى وارىز کند و در مرحله دوم مبلغ بعدى را که 30 مىلىون تومان دىگر هست از طرف استاندارى پرداخت مى شود.
 وى در ارتباط با برنامه فرهنگى استان ىزد بيان کرد: يک نقشه راه توسعه فرهنگى براى استان تدارک ديده شده تا بتواند بعنوان يک شبکه نقش فرهنگى را برجسته و آن را دنبال کند اىن شبکه در همه شهرستانها و شهرها و بخش ها و روستا ها و حتى محلات راه اندازى خواهد شد و دست اندرکاران ان کسانى خواهند بود که مورد اعتماد مردم هستند.
 وى در پاسخ به سوال خبرنگارى در مورد ورزش استان ىزد عنوان کرد: در اواخر سال 92 به دنبال اىن بودیم که ارتباطى بین صنعت و ورزش به وجود بیاوریم جلساتى را گداشتیم؛ ولى صنایع زىر بار اىن مسله نرفتند و اعلام کردند ما حاضرهستیم به تيم ورزش استان کمک کنيم؛ ولى مسىولیت بر عهده نمى گیریم؛ اگر بخواهیم به تیم دارى بپردازیم از تولید باز مى مانیم و به همىن دلیل نتوانستیم حمایت جدى از سوى صناىع استان یزد داشته باشىم.
 وى اظهار کرد: ورزش از ضرورتهاى نشاط اجتماعى است و بهبود شرایط فرهنگى و پىشگیرى از آسیب هاى اجتماعى را به دنبال خواهد داشت و به نظر من یک ضرورت براى جامعه است در مورد وضعیت اشتغال بيان کرد که اولوىت با افراد بومى مى باشد؛ اما فرهنگ کار در استان ىزد تغییر کرده است و جوانان کمتر به فعالیت در محیطهاى کارگرى هستند و در چنىن شرایطى سرمایه گذار نمى تواند خود را معطل نیروى انسانى بومى کند و مجبور هىست از نیروى انسانى غىر بومى استفاده کند؛ ولى اگر نیروى انسانى بومى تمایل به اىن کار را داشته باشد مى تواند از آنها استفاده کنند.
 وى نرخ بیکارى استان را به 6/7 درصد بیان کرد و گفت: این رقم باتوجه به فصل کم و زىاد مى شود استاندار با اشاره به مسئله کم آبى به عنوان مهمترین مانع توسعه استان افزود: آب از ضروریات است و در صورت تأمین نشدن آن در آینده مهاجرتهاى زىادى را از استان خواهىم داشت.
 وى از اجراى چند برنامه در رابطه با مشکل کم آبى استان خبر داد و در اىن رابطه به طرح بهینه سازى مصرف آب کشاورزى استان اشاره نمود و گفت: با تأمین اعتبارى این طرح اجرا خواهد شد.
 وى ادامه داد: شرکتهاى چادر ملو انتقال آب از خلیج فارس را براى نىازهاى صنعتى خودشان دنبال مى کنند که اىن زمینه سازى براى تأمین آب مورد نیاز استان مى باشد.
 میرمحمدى براى شرایط پس از تحرىم اعلام کرد: شرایطى در آىنده بوحود مى آوریم که از معطلى سرمایه‌گذار در استان جلوگیرى شده و برنامه رىزى در این زمینه انجام مى شود.