نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فردی از جنس اعتدال!!! اعتدالی ملموس نه مشعور!!!!

فردی از جنس اعتدال!!! اعتدالی ملموس نه مشعور!!!!


فردی از جنس اعتدال!!! اعتدالی ملموس نه مشعور!!!!

این روزها استان یزدبه انواع تبها دچارشده است که نشان دهنده فعالیت وتلاش وصف ناپذیردوستان همفکر و غیرهمفکراست. یکی از این طیف تبها ؛ اما در یک سطح بالاتر، تب انتصاب استانداراست. تمام جناح ها و طیفها درسطح وسیعی درحال رایزنی و تلاش برای نشاندن گزینه خود برروی صندلی استانداری هستند؛ حتی جناح و طیفی که شکست بزرگی درانتخابات ریاست جمهوری را پذیرا شده است؛ اما گویا به درک درستی از انتخاب مردم نرسیده و در این تکاپو حضور فعال دارد. آنچه واضح است در روزهای آینده این تب نیز فروکش خواهد کرد و استاندار جدید به استان خواهد آمد و نیروهای مورد اعتماد خود را به کارخواهدگرفت.
حاکميت هشت سال گذشته تجربه ناموفقي بود که درکشور رقم خورد. تجربه اي ناموفق که اصولگرايان برکرسي نشسته نيز هيچگاه آنرا رد نکرده و درپايان عمردولت احمدي نژاد، خود نيز برآن صحه گذاشتند.
دوراني که نمي توان نقش مديران استاني در پديد آوردن آن را با ديده اغماض نگريست. مديراني که بعضاً با به کارگيري مديران نالایق و بی تجربه نقاط ضعف برنامه ريزي پايتخت نشينان را برجسته ترکردند. البته اثرات اين بدمديريتي را مردم در اين سالها و به يقين درآينده در زندگي خود شاهد بوده و خواهندبود.
مردم استان یزد نيز مانند ساير استانها شاهداين بي برنامه گي ها بوده اند. آنها هر روز با آماري جديد از پيشرفت طرح ها روبرو بودند، آماري که هيچ يک با ديگري و با حقيقت تطابق نداشت.
اکنون مردان سياسي استا ن در انتظار مديري هستند از جنس اعتدال، اعتدالي که در خود جنسي از اصلاحات را دربرگرفته است،اصلاحاتي سازنده درهمه عرصه ها.
به هرحال راي زني ها شدت گرفته و به نظرمي رسد،کسي ديگر منتظر مدير ارشدي اصولگرا نباشد، چراکه هيچکس حتي از جنس خود اصولگرايي حاضرنيست هشت سال گذشته را تجربه کند.
البته مدیرانی هستندکه دردوران اصلاحات سابقه درخشاني به جاگذاشتند و اکنون نيز آمادگي خود را اعلام کرده اندتا به داد استان برسند، هرچند اکنون وظيفه مدير ارشد استان بسيار خطيرتر از هشت سال پيش است، چراکه بايد برنامه ريزي کند تا استان را حداقل به جايگاه هشت سال پيش برساند. او وظيفه دارد به بسياري ازچراها و اما و اگرها و از همه مهمتر آياها پاسخ دهد.
مدیر ارشد استان باید در همه امور آگاهی بالایی داشته باشد  من جمله: مشکلات صنعت و معدن ؛کشاورزی ؛بهداشت و درمان و.... عرصه فشل سياسي استان به مديري نيازداردکه بداند فعاليت حزبي و سياسي يعني چه؟ او بايد جهت استفاده ازنيروهاي به هرزرفته سياسي استان برنامه اي ارائه دهد. جوانان به حاشيه رفته برنامه اي ارائه دهدوبه يقين درهمه اين موارد بايد ازقبل با اوضاع استان و نيروهاي فعال ارتباط داشته باشد. عرصه فرهنگ نيز يکي ديگر از عرصه هاي مهجوراستان درچندسال گذشته است. در دوران مديريت اصولگرايان شاهد به حاشيه رفتن برخي رشته هاي هنري و هنرمندان آن بوده ايم . البته عرصه مطبوعات نيز از اين ناملايمات دور نمانده و شايد بيشترين بي مهري ها را خبرنگاران و مديران مطبوعات استان شاهدبوده اند. در اين دوره مطبوعات که از آنها به عنوان رکن چهارم دموکراسي نامبرده مي شود، با مشکلات متعدد مواجه بودند
اما از همه مسايل فوق الذکر مهمتر استفاده از مديراني کار آمد در عرصه مديريتي است. مديراني که حضور و عدم حضورشان را بتوان لمس کرد. ما در اين دوره شاهد حضور مديراني بوديم که بود و نبودشان در مرکزاستان چندان ملموس نبود
مدير ارشد استان بايد به بانوان و مسائل آنان با دیده ای فرهنگی تر و عادلانه تر نگاه کند.به هرحال مدير ارشد استان در چند روز آينده مشخص مي شود، فردي که با فراز و فرودهاي بسياري مواجه است و بايد از مشاوران قوي و کارآمد بهره گيرد تا بتواند بر اين مشکلات فايق آيد؛ البته هيچکس منتظرمعجزه نيست.
استان یزد؛ شهرستان بافق و شهرستانهای دیگر در انتظار فردي از جنس اعتدال است، اعتدالي که بتوان آن را در همه امور لمس کرد؛ نه اعتدالي از جنس شعار، اعتدالي ازجنس حماسه 24خرداد.
                                   ناهید مظفری