نمایش خبر نمایش خبر

شکرخدا اوضاع بهتر و بهتر شده است


«ممل» گفت: ماه رمضان شده است و مردم مشغول عبادت هستند؛ اما عده ایی هم از ترس این بیماری مهلک این فریضه را به جا نمی آورند؛ ان شاا... خدا شر این بیماری را کوتاه کند.
«آقاتقی» آمین بلندی گفت و اضافه کرد آن گونه که حکیم باشی گفته؛ آمار روز به روز کمتر می شود البته آمار مرگ و میر نواسان دارد؛ چون مردم رعایت می کنند و حواسشان به این موضوع هست. عده ایی رعایت نمی کنند و خطرآفرین برای سایرین می شوند.
ممل گفت: کم کم ، اینها همه بهتر خواهد شد. یادتان نیست وقتی ماسک کم بود و چقدر داد زدند که ماسک و مواد شوینده کم شده ولی الان همه چیز به وفور هست.
آقاتقی گفت: بله! شکرخدا اوضاع بهتر و بهتر شده است.