نمایش خبر نمایش خبر

سقوط تیر برق، این بار هم به خیر گذشت!


هفته پیش یک اتفاق نادر روی داد؛ البته زیاد هم نادر و کمیاب نیست! سقوط تیر برق!
چند سال پیش که سر و کله ی تیر برق فرسوده ای در آشپزخانه« حسن میرزایی» از ساکنان شهرک مناجات پیدا شد، این گمان رفت که این پایان ماجرای سقوط تیرها خواهد بود. ولی این سناریو دوباره تکرار شد ولی این دفعه بر روی پراید پارک شده، متعلق به« حسین برزگری» کارمند دانشگاه آزاد اسلامی بافق.
حسین برزگری در این باره به خبرنگار هفته نامه افق کویر گفت:  
ساعت 13:30 ظهر بود که این اتفاق روی داده . تنها سه دقیقه از پیاده شدن فرزندانم از خودرو نگذشته بود که تیربرق بر روی خودرو پراید سقوط کرد.
وی افزود: زمان حادثه سر کار بودم، زمانیکه خانه آمدم دوقلوهایم که 8 ساله هستند از ترس به سویم آمدندو در آغوش من جای گرفتند!
برزگری ادامه داد: رفتم دادگاه، شکایت کردم، اداره برق هم آمد، معاینه کرد. رییس اداره برق گفت که ماشین را  به بهترین صافکاری ببرید، تمام هزینه آن را پرداخت می‌کنیم؛ البته اگر زیرقولشان نزنند.
این پایان سناریو« حسین برزگری» و خانواده اش هست که ختم به خیر شد و با پرداخت هزینه مادی، می توان، ضرر را جبران کرد. ولی سوال اینجاست که آیا اداره برق نباید به فکر پیشگیری باشد و با شناسایی تیرهای فرسوده، آنها را با تیر چراغ برق نو جایگزین کند؟ پاسخ این پرسش را در شماره آتی از زبان مسئولان این شرکت یا اداره خواهیم دید.