نمایش خبر نمایش خبر

سر گذشت نوادگان عبدالرضاخان بافقی


علی خواجه بافقی|  جلالای بافقی کرمانی سر کرده تفنگچیان بافقی بوده است که بعدها در زمان شاه صفی 1039 ق(1008 خورشیدی) در جنگ با روم خدمات شایان کرده است.
 اولین گروه سپاه ایران که تفنگ به دست گرفتند از بافقیان شجاع 10هزار نفری بودند. حضور و دخالت نوادگان او در امور نظامی ایران تا 400 سال بعد؛ یعنی زمان پهلوی ادامه داشت.
عبدالرضاخان در زمان صفویه دارای  4  هزار تفنگچی بود و تفنگچیان و همراهانش در فرار به خراسان به 10هزار نفر نفر می رسیدند. شاید آخرین بازمانده از نیاکان جلالا محمدای بافقی، افسر سرتیپ عبدالرضاخان افخمی، مسئول بخش دوم ستاد مرکزی ژاندارمری ایران به سال 1305 خورشیدی بود که در سفر رضا شاه به ترکیه در خرداد1313 خورشیدی همراه او بود. او فرزند سلطان علی خان بافقی و نواده همان عبدالرضاخان ابن محمد تقی خان بافقی بود.
سر گذشت نوادگان عبدالرضاخان بافقی
در هفته نامه های قبل از عبدالرضاخان بافقی و محمد تقی خان بافقی گفتیم و در این شماره و شمارهای آتی از نوادگان و بچه ها و زندگی نامه آنها خواهیم گفت: 
*امیدسالار- محمد رضا: 
محمد رضا امید سالار فرزند میرزا احمد خان سالار نظام و نوه عبدالرضاخان بافقی از سیاسیون معاصر به سال 1283 خورشیدی در ابرکوه به دنیا آمد. او موفق به دریافت مدرک کارشناسی کشاورزی از دانشگاه بیروت وایلی نویز آمریکا گردیدو زبانهای انگلیسی، فرانسه و عربی را به خوبی می دانست او به مدد نفوذ پدر که مدتها حاکم آباده بود به نمایندگی مردم آباده در دوره های هیجده ، نوزده و بیستم مجلس شورای ملی انتخاب شد. او به سال 1380 خورشیدی در آمریکا در گذشت.
مسئولیت و فعالیتهای وی:
**نماینده مجلس شورا در دوره های 19، 18، و 20 از شهر آباده.
**ریاست انجمن شیر و خورشید سرخ آباده.
**عضو گروه فراما سونر وابسته به انگلستان در دربار پهلوی.
تا  بنان من ثنایت را به دفتر زد رقم
                             کامران گشتم به تاییدات رب العالمین
در ولای حضرتت گشتم به دنیا کامیاب 
                              از تو جویم کامرانی در سرای واپسین
ام هانی: فرزند عبدالرحیم خان(1237 ق) حاکم یزد و نوه محمد تقی خان بافقی از شعرای زبر دست و خوش قریحه در قرن سیزدهم قمری است. وی در اواخر عمر با سید محترمی ازدواج نمود ولی صاحب فرزندی نشد یکی از کنیزان در لحظات آخر عمر انگشتر گران قیمتش را به زحمت بیرون می آورد و ام هانی ناگهان چشم گشود و می سراید:
کم فرصتند مردم دنیا به هوش باش
                         پر می کنند بسمل در خون طپییده را...
محمد صادق خان رحیمی برادر زاده ام هانی می گوید:
ام هانی حدود 30 جلد کتاب بر زنان خوانین وقف نموده و پشت هر جلد به مناسبتی شعری از خود درج کرد. در پشت کتاب خبرهای بت شکنی پیغمبر(ص) به دستیاری پیشوای پرهیزگاران علی ابن ابیطالب (ع)  با دو بیت شعر زیر را نوشته است:
پای به دوش نبی دست خدا چون نهاد
                              مهر نبوت زمهر بوسه بر آن پای داد.
غرض زبت شکنی غیر از این نبود نبی را
                         که دوش خود به کف پای مرتضی برساند
غزلی مشهور از وی چنین است:
خال به کنج لب یکی طره مشکفام دو
                            وای به حال مرغ دل دانه یکی و وام دو...
افخمی-عبدالرضاخان:
عبدالرضاخان افخمی فرزند سلطان علی خان بافقی وزیر افخم از افسران بلند پایه نظامی ایران و مورد توجه رضا شاه به سال: 1264 خورشیدی در تهران به دنیا آمد.
 او از فارغ التحصیلان کالج نظامی اتریش در تهران بود که در سال 1299 خورشیدی وارد ژاندارمری شد او در سال 1310 خورشیدی در کمیسیون مرزی ایران و ترکیه شرکت داشت و به همین علت در سفر رضا شاه به ترکیه در 12 خرداد 1313 خورشیدی همراه وی بود. او داماد امین الملک بود.
افخمی- سلطان ابراهیم:
سلطان ابراهیم افخمی ملقب به امیر اشرف فرزند سلطانعلی خان بافقی وزیر افخم به سال 1268 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. وی از فارغ التحصیلان مدرسه سیاسی تهران بود که به نمایندگی مجلس شورای ملی از دوره 15 از شهرستان زنجان انتخاب گردید. وی یکی از امضاء کنندگان ماده واحده انقراض سلطنت قاجاریه در مجلس پنجم و تشکیل مجلس موسسان بود و از اعضای حزب اتفاقی ترقی به شمار می آمد.
تا کی سخن از زلف دلاویز نگاران
                             کوتاه کن ای دل سر این رشته دراز است
دل که رسوا شد و در کوی ملامت بنشست
                                      به دو عالم ندهد عالم رسوایی را
 
ادامه دارد...