نمایش خبر نمایش خبر

زاغیا تعهد پذیر باشد


«مرشد زاده» دهیار روستای مبارکه در گفتگویی با هفته نامه افق کویر درباره آسفالت بلوار فدک مبارکه گفت: صورتجلسه ای در بخشداری بافق نوشته شده است و با حضور مدیر عامل معدن زاغیا( فلات مرکزی) قرار بر این شده که ما فقط پل سازی آن بلوار را انجام دهیم و مابقی کارها حتی زیر ساخت ها و آسفالت به عهده معدن زاغیا باشد که حتی زیر سازی بلوار فدک را هم انجام ندادند که خود ما زیرسازی را انجام دادیم؛ ولی تا کنون منتظر هستیم که زاغیا آسفالت بلوار را انجام دهد و کاری دست ما نیست و ما مازاد کار خودمان را هم انجام دادیم.
وی افزود:  مجتمع فلات مرکزی عهده دار آسفالت بلوار است، تاکنون 3 دفعه خدمت فرماندار رفتیم که فرماندار با مدیر معدن زاغیا تماس گرفته است و وی در پاسخ گفته است چشم ما منتظر هستیم یکی دیگر از کارهایمان تمام بشود و بعد بلوار را آسفالت کنیم؛ ولی تاکنون کاری انجام نشده است.