نمایش خبر نمایش خبر

رفع ایرادهای کت و مانتو

رفع ایرادهای کت و مانتونجمه فلاح بافقی|
کارشناس طراحی و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وخت
 
خیاطی این هفته افق کویر، رفع ایرادهای کت و مانتو برای یقه گرد، یقه خشتی، و یقه های خطی می باشد.
این مراحل را برای رفع لقی یقه و خوب ایستادن کت در قسمت باسن انجام دهید. 
از خطCF در نقطه هلال گردن 1 سانتی متر داخل شوید و خط جدید CFرا طوری رسم کنید که در نقطه کمر صفر شود. و در خط باسن 5/1 سانتی متر خارج شود با این کار یقه در قسمت گردن و سینه بد حالت قرار نمی گیرد.
اصلاح کشیدگی و بازماندن دکمه خور در خط سینه لباس
در مواقعی که به علت تنگی لباس یا بزرگی سینه، دکمه خور در قسمت دور سینه حالت کشیدگی دارد و دقیقاً روی هم قرار نمی گیرد و به سمت پهلو کشیده می شود و ممکن است لباس زیر دیده شود، مراحل زیر را برای رفع این مشکل انجام دهید.
1-ازنوک سینه خطی به CFرسم کنید.
2-ساسون 1 تا 5/1 سانتی متری روی CF گرفته ببندید.
3-بعد از بسته شدن ساسون، خطCF زاویه دار می شود، خط CF جدید را رسم کنید و سپس روی همگرد و دکمه خور را طراحی کنید.
با این کار مقدار فضای اضافی به دور سینه داده شده و باعث می شود که کشیدگی در این قسمت از بین برود.
کنترل سرشانه
از سرشانه جلو 1 سانتی متر کم کرده و به سرشانه پشت 1 سانتی متر اضافه کنید، تا حالت کشیدگی در جلوی لباس از بین برود.