نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رسم الگوی اولیه بالاتنه به روش آسان

رسم الگوی اولیه بالاتنه به روش آسان


رسم الگوی اولیه بالاتنه به روش آسان

الزامی است که برای اجرای هر مدل لباس ابتدا الگوی اولیه را رسم نموده و سپس مدل مورد نظرتان را در آن پیاده نمایید.
اندازه‌های مورد نیاز:
قد دامن- قد کت - قد تاپ- قد سینه- کارور پشت- دور سینه- کارور جلو- دور باسن- سرشانه- فاصله سینه- قد پیراهن- دور کمر
قسمتهای تشکیل دهنده الگوی اولیه:
الگوی جلو - الگوی پشت
رسم الگوی جلو:
کادر اصلی از 2+ یک‌چهارم دور باسن بدست می‌آید. از نوک قسمت یقه 5/6 تا 7 سانت به سمت داخل می‌رویم؛ سپس 7 سانت به طرف پایین آمده و قسمت هلالی یقه را رسم می‌کنیم. از نوک قسمت یقه به شیب 3 سانت سرشانه را رسم نموده و سپس از نوک سرشانه 12 سانت پایین آمده و خط کارور را رسم می‌نماییم. بعد از نوک سرشانه به صورت شیب حدود 18 الی 25 سانت پایین آمده و حلقه را رسم می‌نماییم. در نتیجه خط سینه بدست خواهد آمد. توجه داشته باشید اندازه‌ها برای لباسهای حلقه 18 سانت و برای لباسهای آستین‌دار 20 سانت به بالا خواهد بود. از کنار گردن به اندازه 40 سانت بطرف پایین آمده و خط کمر را رسم می‌نماییم. خط باسن 20 سانت پایین‌تر از خط کمر می‌باشد. روی خط کارور، یک‌دوم مقدار کارور جلو را علامت زده و روی خط سینه 2+ یک‌چهارم علامت زده و به 2+ یک‌چهارم خط باسن وصل می‌نماییم. روی خط کمر از قسمت پهلو 2 سانت داخل شده و به  خط سینه و باسن وصل می‌نماییم. روی خط کمر از قسمت وسط جلو به اندازه یک‌دوم فاصله سینه به طرف پهلو علامت زده و روی خط باسن به همین مقدار علامت زده از کنار گردن در قسمت شانه به اندازه قد سینه پایین آمده و این سه نقطه را به یکدیگر وصل می‌نماییم. روی خط کمر از هر طرف به اندازه 5/1 سانتیمتر به سمت بیرون رفته و شکل ساسون را رسم می‌کنیم.
رسم الگوی پشت:
مانند الگوی جلو عمل می‌کنیم با این تفاوت که اندازه دور سینه و دور باسن دیگر بعلاوه 2 نخواهد شد؛ فقط یک‌چهارم دور باسن و یک‌چهارم دور سینه را علامت می‌زنیم و برای پشت یقه نیز 7 سانت به طرف بیرون رفته و سپس 3 سانت بطرف پایین آمده و گودی یقه پشت را رسم می‌کنیم. ساسون پشت را تا خط سینه ادامه می‌دهیم. (توجه: قد ساسون جلو از کمر تا باسن 14 سانت می‌باشد و قد ساسون پشت 16 سانت می‌باشد.)
نجمه فلاح‌بافقی
کارشناس طراحی و تکنولوژی دوخت