نمایش خبر نمایش خبر

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستنیهایی از قرآن( 21)


به کوشش: عباس جادری | 
یَتیم| طفلی است که در دوره خردسالی پدر را از دست می دهد، حیوانات از طرف مادر یتیم می شوند و انسان از طرف پدر. 
(سوره انفال آیه 41)
 
یقطین| هر درختی را گویند که از زمستان تا تابستان باقی بماند، و برای آن ساقه نباشد.
(سوره صافات آیه 146)
 
زنجبیل| قسمی از ادویه چینی که خوش طعم است و زبان را می سوزاند. آنرا با عسل مربا نموده و دفع مرضهائی را با آن می نمایند، وقتی آن را با شراب ممزوج کردند لذتش بیشتر می شود و عرب با زنجبیل خود را خوشبو می کند. 
(سوره انسان آیه 17)
(منابع و مأخذ این واژه‌ها به این قرار است)
1-لغات قرآن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تفسیر مجمع البیان( نویسند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه الیاس کلانتری)
2-اطلاعات قرآنی: سید احمد فاضلی
3-قصص انبیا: اثر: صد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر الد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین بلاغی
اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...