نمایش خبر نمایش خبر

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستنیهایی از قرآن( 20)


به کوشش: عباس جادری | 
*وِزر| در لغت به معنای ثقل و سنگینی است و(وزیر) هم از آن مشتق می شود و برای متحمل شدن او سنگینی های بار حکومت را و گناه ها را هم که(اَوزار) نامیده اند برای آن است که مستحق می شود. بر آن عقوبتهای بزرگ را. 
(سوره انشراح آیه 2)
 
*هِیم| شتر تشنه ای که از آب سیر نمی شود، برای بیماری که به او رسیده و مفرد مذکر آن (اَهلیَم)است. و مونث آن (هَیماء)است.
(سوره واقعه آیه 55)
 
 
(منابع و مأخذ این واژه‌ها به این قرار است)
1-لغات قرآن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تفسیر مجمع البیان( نویسند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه الیاس کلانتری)
2-اطلاعات قرآنی: سید احمد فاضلی
3-قصص انبیا: اثر: صد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر الد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین بلاغی
اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...