نمایش خبر نمایش خبر

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستنیهایی از قرآن (19)

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستنیهایی از قرآن (19)به کوشش: عباس جادری | 
*منافق| کسی است که بر خلاف کفر باطنی خود تظاهر به ایمان کند، و این لفظ مشتق است از کلمه(نافقاء) به معنای سوراخ لانه موش صحرائی چون حیوان مزبور برای لانه خود، دو راه می سازد یکی را می پوشاند و دیگری را آشکار می کند که اگر از یکی از آنها به سراغ او آمدند، از راه دیگر بیرون رود.
(سوره توبه آیه 64)
 
*مَیسِر| به معنی قمار است. اصل این کلمه از (یُسر) یعنی آسانی است علت اینکه دست چپ را(یَسار) نامند. این است که آنرا برای آسان شدن کارها به فال نیک گرفته اند و یا اینکه با کمک به دست راست، موجب آسان شدن عمل می شود.
(سوره مائده آیه 90)
(منابع و مأخذ این واژه‌ها به این قرار است)
1-لغات قرآن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تفسیر مجمع البیان( نویسند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه الیاس کلانتری)
2-اطلاعات قرآنی: سید احمد فاضلی
3-قصص انبیا: اثر: صد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر الد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین بلاغی
اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...