نمایش خبر نمایش خبر

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستنیهایی از قرآن (18)


به کوشش: عباس جادری | 
*سدره المنتهی| نام درختی است معروف در بهشت که دارای مزایای خاصی است. و پیامبر اکرم(ص) جبرئیل را نزد آن در درخت مشاهده کرد.« ولَقَد رَاهُ عِندَ سدره المُنتَهی عِندَ جَنَّهِ المَأوَی» 
                                                                                                                             سوره نجم آیات 15-13 
کاظم|  این لفظ را بر کسی گویند که نگهدار آنچه در قلبش قرار دارد. گفته می شود (کَظَمَ غیظُهُ) یعنی خشم خود را فرو برد، زمانی که خشم خود را فرو برده باشد. سوره مومن آیه 18 
 
*مَشعَر| (مُزدَ لِفه) جائی که از مناسک حج مَشعَر نامیده شد بعلت اینکه جای شعور و احساس به حج و نماز ماندن شب در آنجا و دعا در آنجا که از اعمال حج می باشد. 
سوره بقره آیه 198
 
(منابع و مأخذ این واژه‌ها به این قرار است)
1-لغات قرآن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تفسیر مجمع البیان( نویسند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه الیاس کلانتری)
2-اطلاعات قرآنی: سید احمد فاضلی
3-قصص انبیا: اثر: صد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر الد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین بلاغی
اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...