نمایش خبر نمایش خبر

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستنیهایی از قرآن( 16)

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستنیهایی از قرآن( 16)به کوشش: عباس جادری | 
*زَقوم| این کلمه در سه مورد آمده است. و از آیات روشن می شود اولاً زَقُوم در ختی است که در قعر جهنم می روید، ثانیاً میوه آن مانند روُس شیاطین است و اینکه گفته درخت زقّوم طعام گناهکار است. ظاهراً منظور، میوه آن است، ثالثاً مجرمین از آن می خورند و شکمشان را پر می کنندو رابعاً آن مانند آب جوشان در شکمها می جوشد.
«اِنّها شجرهٌ تَخرُجُ فی اَصلِ الجحیم، طَلعُها کَأَنّهُ رُوسُ الشیاطین. فَاِنَّهُم لآکلون منها فَما لِئُونَ مِنها البُطُون» 
سوره صافات آیه 66- 62 
 
*زَمهریر| « لا یَرَونَ فیها شَمساً وَ لا زَمهَریراً » 
1- از مقابله ی شمسی به دست می آید که زمهریر به معنی سرما است، یعنی در بهشت حرارت آفتاب و سرما نمی بینند.
2-در حدیث آمده است که یکی از طبقات دوزخ زمهریر است که عذاب آن سرما است. در حدیث، زمهریر نفس جهنم در زمستان خوانده شده است.                      سوره انسان آیه 13 
 
(منابع و مأخذ این واژه‌ها به این قرار است)
1-لغات قرآن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تفسیر مجمع البیان( نویسند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه الیاس کلانتری)
2-اطلاعات قرآنی: سید احمد فاضلی
3-قصص انبیا: اثر: صد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر الد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین بلاغی
اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...